Filter for tall og analyse

73 treff
Oppdrett

Lønnsomhetsundersøkelse for laks og regnbueørret - publikasjon

Fiskeridirektoratet innhenter årlig lønnsomhetsopplysninger fra den norske akvakulturnæringen. I publikasjonen "Lønnsomhetsundersøkelse for laks og regnbueørret" presenteres resultater fra undersøkelsen.

 

 

Lønnsomhet Matfisk Settefisk Driftsmargin Produksjonskostnad Offisiell statistikk Publikasjoner
Oppdrett

Rømmingsstatistikk

Rømmingsstatistikken viser alltid oppdaterte rømmingstall: antall rømt oppdrettsfisk med og uten gjenfangst, omstendighetene ved rømming og en oversikt over antall laks, regnbueørret og marine fiskearter som oppdretter har rapportert som rømt fra norske akvakulturanlegg.

Rømt og tapt oppdrettsfisk
Fritid

Tapte og funne reiskap

Taloversikt frå Fritidsfiskeappen om tapt og funnen reiskap. Alle kan registrere tap og funn av reiskap.

Tapt og funnet redskap
Fritid

Åpne data: turistfiskedata

Turistfiskedataene inneholder informasjon fra turisfiskebedriftenes innrapporterte turer, blant annet fangst og utslipp av ulike arter ved hver enkelt turistfiskebedrift.

Åpne data
Fiskeri

Inspeksjoner i fiskeriene

Statistikk over antall inspeksjoner i fiskeriene fordelt på ulike kontrolltyper, 2018-2021.

Kontroll og tilsyn
Fiskeri

Fangst av leppefisk

Statistikk om fangst av leppefisk (antall) fordelt på fartøygruppe, år, art og fangstområde. Statistikken er hentet fra Fiskeridirektoratets landings- og sluttseddelregister.
 

Fangst Leppefisk/rensefisk
Fiskeri

Godkjente installatører

Oversikt over autoriserte VMS-installatører. Listen viser navn på firma og installatør, og hva slags autorisasjon intsallatøren har.

Register
Oppdrett

Statistikk for akvakultur - publikasjon

I publikasjonen "Statistikk for akvakultur" presenteres Fiskeridirektoratets innsamlede opplysninger fra norsk akvakulturnæring. Opplysningene er samlet inn for tillatelser for laks, regnbueørret og ørret, tillatelser for andre fiskearter, tillatelser for bløtdyr, krepsdyr og pigghuder, samt tillatelser for alger.

Hovedtall/Nøkkeltall Matfisk Settefisk Skjell og skalldyr Leppefisk/rensefisk Arbeidsinnsats Produksjon Alger Akvakulturtillatelser Salg Publikasjoner
Fiskeri

Åpen gruppes fiske etter torsk nord for 62° N

Statistisk visning av åpen gruppes fiske etter torsk nord for 62° N. Statistikken viser antall fartøy og hvor mye de har fanget i dette fisket, fordelt på fartøyenes størrelse, år og fylke. 

Fangst Åpen gruppe
Fiskeri

Landinger i Norge fra norske og utenlandske fartøy fordelt på mottak

Hvilke arter og hvor mye fisk leverer hver enkelt båt? Den interaktive statistikkvisningen gir informasjon om landinger av fisk for fylke, kommune, fiskemottak, fartøy og art for både norske og utenlandske fartøy. 

Fangst