Filter for tall og analyse

73 treff
Fiskeri

Fangst per fisker

Figuren viser utviklingen i totalt fangstkvantum, antall registrerte fiskere og gjennomsnittlig fangst per fisker i perioden 1945 – 2020.  

Fangst
Oppdrett

Biomassestatistikk etter produksjonsområde

Statistikk over innrapporterte biomassetall fra norske akvakulturanlegg med matfiskproduksjon av laks og regnbueørret i sjøvann etter produksjonsområde.

Biomasse (fisk i merd) Matfisk Produksjon
Oppdrett

Biomassestatistikk etter fylke

Statistikk over innrapporterte biomassetall fra norske akvakulturanlegg med matfiskproduksjon av laks og regnbueørret i sjøvann etter fylke.

Biomasse (fisk i merd) Matfisk Produksjon
Fiskeri

Fangst av blåkveite

Statistikk over utviklingen i kystflåtens direktefiske etter blåkveite. Grafikken viser totalkvoten, og hva konvensjonelle fartøy kan fange etter 23. mai og etter 8. august. Den viser også hva ulike lengdegrupper har fanget.

Fangst
Fiskeri

Vekestatistikk

Vekestatistikk for landa kvantum av torsk, hyse, sei, blåkveite, snabeluer og reker.

Fangst Kvoter
Fiskeri

Torsketrålere med leveringsplikt

En skjematisk oversikt som viser hvilke leveringsbetingelser og kvotefaktorer som er knyttet til det enkelte fartøyets torsketråltillatelse og/eller strukturkvoter.

Fiskeritillatelser Kvoter Register
Oppdrett

Akvakulturregisteret

I det nye Akvakulturregisteret kan du søke etter informasjon om tillatelser og lokaliteter, eller finne opplysninger om enkelttillatelser.

Akvakulturtillatelser Register
Fiskeri

Månedsstatistikk Norge Russland – fangst og kvoter i hverandres respektive soner

Oversikt over kvoter til Russland i Norges økonomiske sone og kvoter til Norge i Russlands økonomiske sone med tilhørende fangststatistikk.

Fangst Kvoter
Fiskeri

Lønnsomhetsundersøkelse for fiskeflåten - tidsserier

Resultater fra lønnsomhetsundersøkelsen for fiskeflåten. Her ligger tidsserier over driftsresultater, populasjonen i lønnsomhetsundersøkelsen og arbeidsinnsats og sysselsetting.

Lønnsomhet Arbeidsinnsats Driftsmargin Offisiell statistikk

Mistet redskap

Statistikk over mistet redskap registrert i Fritidsfiskeappen 2019–2021. 

(uten garn/line)