Filter for tall og analyse

74 treff
Oppdrett

Lønnsomhetsundersøkelse for laks og regnbueørret: settefiskproduksjon

Resultater for selskap med settefiskproduksjon av laks og regnbueørret. Presenterte tall er gjennomsnittstall per selskap.

Lønnsomhet Settefisk Driftsmargin Produksjonskostnad Offisiell statistikk
Oppdrett

Lønnsomhetsundersøkelse for laks og regnbueørret - publikasjon

Fiskeridirektoratet innhenter årlig lønnsomhetsopplysninger fra den norske akvakulturnæringen. I publikasjonen "Lønnsomhetsundersøkelse for laks og regnbueørret" presenteres resultater fra undersøkelsen.

 

 

Lønnsomhet Matfisk Settefisk Driftsmargin Produksjonskostnad Offisiell statistikk Publikasjoner
Oppdrett

Akvakulturstatistikk: rensefisk

Rensefisk er den lille hjelperen som brukes i bekjempelse mot lakselus. Rensefisk er en fiskegruppe som består av ulike leppefiskarter og rognkjeks.

Produksjon Leppefisk/rensefisk Akvakulturtillatelser Salg Offisiell statistikk
Fiskeri

Fartøyregisteret

Fartøyregisteret inneholder fartøy- og eieropplysninger, konsesjons- og deltakerregister, fangstopplysninger og årskvoten tildelt fartøy i adgangsregulerte fiskerier. 

Fartøy Fangst Kvoter Fiskeritillatelser Register
Fiskeri

Fiskefartøy og fiskere, konsesjoner og årlige deltakeradganger - publikasjon

I denne publikasjonen presenterer Fiskeridirektoratet statistiske oversikter for den norske fiskeflåten. Publikasjonen inneheld tidsseriar bakover i tid av varierande lengde og førebelse tal for 2019. Opplysningane er ajourført pr. 31.12. kvart år.

Fartøy Fiskere Fiskeritillatelser Publikasjoner
Fiskeri

Dispensasjoner fra landingsforskriften

Oversikt over alle som har fått dispensasjon fra landingsforskriften. Register viser også har fått avslag på søknad om dispensasjon fra landingsforskriften.

Dispensasjoner Fiskeritillatelser Register
Fritid

Registrerte turistfiskebedrifter

Alle turistfiskebedrifter som oppfyller bestemte kriterier må registrere seg i Fiskeridirektoratet sitt register over slike verksemder. I tillegg kan turistfiskebedrifter som ikkje er omfatta av den pålagte registreringsordninga registrere seg frivillig. Her finn du oversikt over alle dei registrerte bedriftene.

Register
Oppdrett

Rømmingsstatistikk

Rømmingsstatistikken viser alltid oppdaterte rømmingstall: antall rømt oppdrettsfisk med og uten gjenfangst, omstendighetene ved rømming og en oversikt over antall laks, regnbueørret og marine fiskearter som oppdretter har rapportert som rømt fra norske akvakulturanlegg.

Rømt og tapt oppdrettsfisk
Fiskeri

Løyve til samfiske etter torsk, hyse og sei for konvensjonelle kystfartøy

Grunna endring i interne rutinar for registrering av samfiske er ikkje rapporten oppdatert for 2022. Vi arbeider med å få ein oppdatert rapport på plass så snart som mogleg.

Kystfartøy i lukka gruppe med heimelslengde under 11 meter kan delta i samfiske etter torsk, hyse og sei nord for 62°N. Her er ei oversikt over kven som har løyve til dette fisket.

Samfiske Register
Fiskeri

Salg av laks og regnbueørret

Fiskeridirektoratet har ansvaret for å utarbeide offisiell statistikk for norsk akvakultur. Ved å sette sammen data for solgt mengde med arbeidsinnsats i selskapene, har vi utarbeidet en figur som viser utviklingen i salg per sysselsatt i perioden 1994-2021. 

Fangst

Vil du hjelpe oss å forbedre formidlingen av data?

Det tar et par minutter og kommer deg og andre til gode seinere.

Gå til undersøkelsen