Vi bruker informasjonskapsler

Vi bruker informasjonskapsler på fiskeridir.no for å forstå hvordan besøkende bruker nettsiden, slik at vi kan forbedre tjenestene våre. Du kan hele tiden endre samtykket ditt her.

Fartøyregisteret

Fartøyregisteret inneholder fartøy- og eieropplysninger, konsesjons- og deltakerregister, fangstoversikt og årskvote for fartøy i adgangsregulerte fiskerier. 

Bruk menyen over for ulike visninger av opplysninger i fartøyregisteret.

Kvotene på fartøynivå viser kvote korrigert for avgitt eller mottatt kvote i kraft av slumpfiskordningen. Kvote og fangst vil imidlertid ikke være korrigert for ekstrakvoter eller overføringskvoter gjennom året eller mellom år. Når det gjelder fangst vil fangst relatere seg til tillatelsene som til enhver tid ligger på skroget. Det betyr at fangsten ikke nødvendigvis er fisket av nåværende eier, heller ikke på nåværende skrog.

Kvoteregisteret kan være feil for fartøy som er med i samfiskelag. I tilfeller der det aktive fartøyet tilhører en annen lengdegruppe enn det passive fartøyet, får det passive fartøyet redusert overregulering som om det tilhører samme lengdegruppe som det aktive fartøyet. Dette gjelder kun dersom det passive fartøyet har høyere overregulering enn det aktive fartøyet. Kvoteregisteret korrigeres ikke for slik reduksjon i overregulering.

Fiskeridirektoratet minner om at det er forskrift om regulering av fisket etter torsk, hyse og sei nord for 62° N for inneværende år som til enhver tid er bestemmende for kvotestørrelsen på det enkelte fartøy.

Liste: Løyve til samfiske etter torsk, hyse og sei for konvensjonelle kystfartøy

Fartøyregisteret etter kommunereformen 

Oppslag på enkeltfartøy fungerer for alle fartøy, uansett om fartøyets fiskerimerke ble tildelt før eller etter kommunereformen. Det kan søkes utlisting av fartøy som fortsatt har fiskerimerke basert på tidligere fylker og kommuner, samt for Trøndelag. For Trøndelag viser listen fartøy med fiskermerker som starter med NT-, ST- og TR-.

Fartøy som allerede sto i merkeregisteret da endringene trådte i kraft kan beholde fiskerimerkene de har inntil fartøyene slettes, selges eller dersom fartøyets eier flytter til en annen kommune.

Fartøyene som registreres i merkeregisteret etter endringen trådte i kraft tildeles fiskerimerke med de nye fylkes- og distriktskodene.

In english

The vessel level quotas show the quota corrected for granted or received quota by virtue of the "Slumpfiskordningen" (residual quota scheme). However, quota and catch will not be corrected for additional quotas or transfer quotas throughout the year or between years. With respect to catches, the catch will relate to the permits currently applicable to the hull. This means that the catch is not necessarily caught by the current owner, nor on the present hull.