Filter for tall og analyse

75 treff
Fritid

Hummarfiskarar 2023

Register over alle påmelde til hummarfiske 2023. Registeret inneheld opplysningar om namn, deltakarnummer og type fiskar (hovudyrkefiskar, fritidsfiskar eller biyrkefiskar).

 

Hummer Register
Oppdrett

Akvakulturregisteret

I Akvakulturregisteret kan du søke etter informasjon om tillatelser og lokaliteter, eller finne opplysninger om enkelttillatelser.

Akvakulturtillatelser Register API
Fiskeri

Fartøyregisteret

Fartøyregisteret inneholder fartøy- og eieropplysninger, konsesjons- og deltakerregister, fangstopplysninger og årskvoten tildelt fartøy i adgangsregulerte fiskerier. 

Fartøy Fangst Kvoter Fiskeritillatelser Register
Fiskeri

Kjøperregisteret

Kjøperregisteret viser alle som er registrert som fiskekjøpere i Norge. 

 

Kjøpere Register
Fiskeri

Fiskermanntallet

Fiskermanntallet er et register over personer som er bosatt i Norge og som har fiske eller fangst i havet som hovednæring (blad B) eller binæring (blad A).

Fiskere Register
Fiskeri

Åpne data: fiskere, fartøy og fisketillatelser

De åpne dataene som er tilgjengelig her inneholder fiskere fra fiskermanntallet, fartøy- og eierdata fra merkeregisteret og fisketillatelser fra konsesjons- og deltakerregisteret.

Fartøy Fiskeritillatelser Åpne data
Fiskeri

Fangst per fisker

Figuren viser utviklingen i totalt fangstkvantum, antall registrerte fiskere og gjennomsnittlig fangst per fisker i perioden 1945 – 2022.

Fangst
Fiskeri

Salg av laks og regnbueørret

Fiskeridirektoratet har ansvaret for å utarbeide offisiell statistikk for norsk akvakultur. Ved å sette sammen data for solgt mengde med arbeidsinnsats i selskapene, har vi utarbeidet en figur som viser utviklingen i salg per sysselsatt i perioden 1994-2022. 

Fangst
Fiskeri

Påmeldte til ungdomsfiskeordningen 2023

Oversikten viser hvem som har meldt seg på ungdomsfiskeordningen 2023.

Fiskere Register
Fiskeri

Fangst av blåkveite

Statistikk over utviklingen i kystflåtens direktefiske etter blåkveite. Grafikken viser totalkvoten, og hva konvensjonelle fartøy kan fange fra og med 29. mai og fra og med 7. august. Den viser også hva ulike lengdegrupper har fanget.

Fangst