Biomassestatistikk etter produksjonsområde

Statistikk over innrapporterte biomassetall fra norske akvakulturanlegg med matfiskproduksjon av laks og regnbueørret i sjøvann etter produksjonsområde.

Fra og med 15. oktober 2017 ble det innført et nytt system for kapasitetsøkning i norsk lakse- og ørretproduksjon. Kysten er nå delt inn i 13 områder, hvor miljøindikatorer regulerer kapasitet.

Innrapportert i drift:

Innrapportert beholdning (antall og biomasse) ved månedslutt:

Innrapportert forbruk av fôr:

Innrapportert utsett av fisk:

Innrapportert uttak av fisk til slakt (antall og mengde):


Produksjonsoversikt:
 

Svinn (tap) i produksjonen: