Vi bruker informasjonskapsler

Vi bruker informasjonskapsler på fiskeridir.no for å forstå hvordan besøkende bruker nettsiden, slik at vi kan forbedre tjenestene våre. Du kan hele tiden endre samtykket ditt her.

Hva er trafikklyssystemet?

Trafikklyssystemet deler inn norskekysten inn i 13 områder, og skal sørge for en forutsigbar og bærekraftig vekst i havbruksnæringen.

Trafikklyssystemet ble innført i 2017, og ble tatt i bruk første gang i 2018-2019. Systemet setter farge - grønn, gul eller rød - på produksjonsområdene ut i fra hvordan lakselus påvirker villaks i området. Fargen avgjør om oppdretterne får tillatelse til å vokse, opprettholde produksjonskapasitet eller må redusere kapasiteten.

Det legges opp til vekst i produksjonskapasitet på seks prosent annethvert år.

Informasjon om kapasitetsjustering for 2024 finner du her.

Informasjon om auksjon 2024 finner du her.

Dette må du vite om trafikklyssystemet

 • Annethvert år (partallsår) reguleres produksjonsområdenes farge ut i fra hvordan lakselus påvirker ville laksefisk i området. Dette fastsettes av Nærings- og fiskeridepartementet.
 • Fargen avgjør om oppdretterne får tillatelse til å vokse, opprettholde eller må redusere produksjonskapasitet, og en forskrift om kapasitetsjustering blir fastsatt på våren annethvert år basert på dette.
 • Når forskriften blir fastsatt, får oppdrettere i grønne områder tilbud om å kjøpe en prosentsats av egen produksjonskapasitet som vekst til fastpris. 
 • Det kan bli gitt tilbud om kapasitetsøkning uavhengig av miljøstatus i produksjonsområdet (unntaksvekst) samt fastsettelse av tillatelseskapasitet som unntas fra nedjustering. 
 • Når perioden for kapasitetsjustering er over, auksjoneres gjenstående produksjonskapasitet i grønne områder til høystbydende, men med fastsatte minstepriser per tonn. 

Produksjonsområder og produksjonskapasitet

Norskekysten er inndelt i 13 produksjonsområder (PO). Enhver kommersiell akvakulturtillatelse for matfisk av laks, ørret og regnbueørret i sjø er plassert i ett av disse produksjonsområdene. Annethvert år reguleres altså produksjonsområdenes farge ut fra hvordan lakselus påvirker ville laksefisk i området.

Produksjonskapasitet angis i MTB (maksimal tillatt biomasse). Eksempelvis vil en kommersiell akvakulturtillatelse til matfisk av laks, ørret og regnbueørret på 780 MTB gi en oppdretter rett til å holde opptil 780 tonn fisk i sjøen på den aktuelle akvakulturtillatelsen.

Inndelingen i produksjonsområder har som hensikt å minimere smitte av lakselus på tvers av produksjonsområdene. Produksjonsområdenes grenser er basert på hvordan lakselus som produseres i oppdrettsanleggene sprer seg langs kysten, og grensene mellom POene er satt basert på at anleggene innad i et område påvirker hverandre mer enn anleggene i ulike produksjonsområder. Ved hjelp av spredningsmodellering er det utviklet en influensmatrise for lakselus produsert i anleggene som kvantifiserer potensiell smittedose av lakselus mellom par av anlegg. Til nå er det dødeligheten av ville laksesmolt på grunn av lakselus som er miljøindikatoren for produksjonsområdene.

Det er Nærings- og fiskeridepartementet som avgjør om de 13 produksjonsområdene blir klassifisert som grønne, gule eller røde, og om de får henholdsvis opprettholde, øke eller må redusere produksjonen. Fargeleggingen baseres på naturfaglige vurderinger. I tillegg gjør departementet en samlet vurdering som også inkluderer samfunnsøkonomiske konsekvenser når produksjonsområdene fargelegges.

Informasjon om tidligere kapasitetsreguleringer finner du her.

Informasjon om tidligere auksjoner finner du her.

Oversikt over fargeleggingen av produksjonsområdene

2024 og fremover: grønt

Historikk: 

 • 2018-2020: grønt

 • 2020-2022: grønt

 • 2022-2024: grønt

2024 og fremover: gult

Historikk: 

 • 2018-2020: gult

 • 2020-2022: grønt

 • 2022-2024: gult

2024 og fremover: rødt

Historikk: 

 • 2018-2020: rødt

 • 2020-2022: gult

 • 2022-2024: rødt

2024 og fremover: rødt

Historikk: 

 • 2018-2020: rødt

 • 2020-2022: rødt

 • 2022-2024: rødt

2024 og fremover: gult

Historikk: 

 • 2018-2020: gult

 • 2020-2022: rødt

 • 2022-2024: gult

2024 og fremover: gult

Historikk: 

 • 2018-2020: gult

 • 2020-2022: grønt

 • 2022-2024: grønt

2024 og fremover: gult

Historikk: 

 • 2018-2020: grønt

 • 2020-2022: grønt

 • 2022-2024: gult

2024 og fremover: gult

Historikk: 

 • 2018-2020: grønt

 • 2020-2022: grønt

 • 2022-2024: grønt

2024 og fremover: grønt

Historikk: 

 • 2018-2020: grønt

 • 2020-2022: grønt

 • 2022-2024: grønt

2024 og fremover: grønt

Historikk: 

 • 2018-2020: grønt

 • 2020-2022: gult

 • 2022-2024: grønt

2024 og fremover: grønt

Historikk: 

 • 2018-2020: grønt

 • 2020-2022: grønt

 • 2022-2024: grønt

2024 og fremover: grønt

Historikk: 

 • 2018-2020: grønt

 • 2020-2022: grønt

 • 2022-2024: grønt

2024 og fremover: grønt

Historikk: 

 • 2018-2020: grønt

 • 2020-2022: grønt

 • 2022-2024: grønt