Kapasitetsjustering 2024

Trafikklyssystemet skal sørge for forutsigbar og bærekraftig vekst i havbruksnæringen og legger opp til vekst innenfor en moderat risikoprofil på seks prosent annethvert år.

Fargen settes ut fra hvordan lakselus påvirker villaksen i området, og avgjør om oppdretterne i området får lov til å vokse, eller om de får produksjonskapasiteten redusert.

Produksjonskapasitet er den øvre grensen for hvor mye fisk en oppdretter kan ha i sjøen til enhver tid.

Samtlige kommersielle matfisktillatelser for laks, ørret og regnbueørret i sjø er innplassert i produksjonsområder.

Nærings- og fiskeridepartementet har sendt på høring et forslag til forskrift om kapasitetsjustering av tillatelser til lakseoppdrett i 2024. Forslaget følger av trafikklyssystemet som regulerer produksjonen i oppdrett, og hovedprinsippene følger av tidligere kapasitetsjusteringer. Høringen finnes på regjeringens hjemmesider: Tildeling av tillatelser til oppdrett i 2024 (regjeringen.no)