Kapasitetsjustering / trafikklyssystem 2017-2018

Nærings- og fiskeridepartementet fastsatte 22. desember 2017 ny forskrift for å tilby vekst for produksjonskapasitet i norsk lakse- og ørretoppdrett i 2018.

Les mer om implementering av produksjonsområder her.

47 oppdrettsselskap har søkt om vekst.

Prosentverdien i søylene viser hvor mange av tillatelsene det er søkt om kapasitetsøkning for. . © Fiskeridirektoratet
Prosentverdien i søylene viser hvor mange av tillatelsene det er søkt om kapasitetsøkning for.

 

43 unntakssøknader om oppdrettsvekst.

Grafikk som viser andel lokaliteter hvor det er søkt om unntak og kapasitet. © Fiskeridirektoratet
Kommentar til figuren: Det er i de grønne områdene hvor det er forholdsmessig flest lokaliteter som søkerne mener er berettiget til unntak.

Basert på produksjonsområdeforskriften fastsatte Nærings- og fiskeridepartementet 15.oktober 2015, de ulike fargene på produksjonsområdene. Den nye kapasitetsøkningsforskriften bygger på dette.

Det er fastslått at tillatelser som er hjemmehørende i de «grønne» produksjonsområdene skal tilbys vekst på 2 prosent. Dette gjelder for produksjonsområdene 1 og 7-13.

Det er videre i forskriften et unntakskapittel som tilbyr vekst på inntil 6 prosent. uavhengig av farge på produksjonsområdet. Det vil altså gjelde samtlige produksjonsområder (røde, gule og grønne), men forutsatt at visse miljøkriterier er oppfylt. Kriteriene går frem av § 12 i forskriften.

Dersom kriteriene for unntak er innfridd, vil det foretas en utregning etter § 17, hvor det etter en samlet vurdering gis et tilbud om vekst på inntil 6 % kapasitetsøkning.

Veileder til forskrift om kapasitetsøkning

Dersom innehaver har noen ytterligere spørsmål om hvordan skjema skal fylles ut, kan fylkeskommunen som skal behandle søknader for det aktuelle produksjonsområdet, være behjelpelig. Se oversikt over fylkeskommuner lenger ned i teksten.

For å kunne søke om 2 prosent økning, oppfordres det til å benytte elektronisk søknadsskjema. Søknadene vil da bli sendt direkte videre til den korrekte fylkeskommunen som skal behandle søknaden. Det må fylles ut ett skjema per innehaver, per produksjonsområde. Det vil si at dersom du benytter elektronisk søknadsskjema vil alle innehavers tillatelser innenfor ett produksjonsområde komme automatisk opp og kan fylles ut og sendes inn. Denne prosessen må gjentas for hvert enkelt produksjonsområde.

Lenke til elektronisk søknadsskjema for 2 prosent-økning.  

For dem som ønsker å fylle inn manuelt hvert tillatelsesnummer det søkes om, kan dokumentet under fylles ut på PDF-fil, skrives ut og sendes til følgende fylkeskommuner avhengig av hvilket produksjonsområde man søker for. Det må fylles ut ett skjema per innehaver per produksjonsområde.

  • For lokaliteter i produksjonsområde 1 og 2 skal skjemaet sendes til Rogaland fylkeskommune.
  • For produksjonsområde 3 skal det sendes Hordaland fylkeskommune.
  • For produksjonsområde 4 sendes det til Sogn og Fjordane fylkeskommune.
  • For produksjonsområde 5 sendes til Møre og Romsdal fylkeskommune.
  • For produksjonsområdene 6 og 7 skal det sendes til Trøndelag fylkeskommune.
  • For produksjonsområdene 8 og 9 skal det sendes til Nordland fylkeskommune.
  • For produksjonsområdene 10 og 11 skal det sendes til Troms fylkeskommune.
  • For produksjonsområdene 12 og 13 skal det sendes til Finnmark fylkeskommune. 

Manuelt søknadsskjema finnes i høyre kolonne, delt opp i enkeltsider. Bruk veileder for elektronisk skjema dersom det er problemer med utfyllingen.

Når det gjelder unntaksregelen, kan en innehaver som oppfyller visse miljøkriterier søke om økning av produksjonskapasitet på inntil 6 prosent. Det er Mattilsynet som avgjør om innehaveren oppfyller kriteriene som er satt i § 12. Departementet har 29.01.2018 gitt en presisering av hva som forstås med «sist gjennomførte produksjonssyklus» med hensyn til medikamentell behandling mot lakselus

Videre er det den enkelte fylkeskommune som treffer vedtak for det produksjonsområdet hvor lokaliteten det søkes unntak for er hjemmehørende, som avgjør hvor mange prosent vekst en innehaver vil få tilbud om.

Søknadsskjema for unntaksregelen finnes ikke elektronisk. Det er kun tilgjengelig for manuell utskrift. Dette grunnet krav til flere vedlegg sammen med søknaden. Innsending av søknad kan derimot sendes elektronisk, i rekommandert brev eller per faks. Det må fylles ut et skjema per innehaver og produksjonsområde.

Fiskeridirektoratet har hatt dialog med Mattilsynet som har gitt godkjenning for at det er tilstrekkelig at opplysningene slik de er rapportert til Altinn og presentert på Barentswatch, samles i et regneark (exel) der hver uke har egen linje som inneholder alle de relevante opplysninger fra rapporten om lokalitet, lusenivå for alle lusetyper osv.

Søknadsskjema for unntaksregelen som gjelder for samtlige produksjonsområder på eksisterende tillatelser: