Reaksjonar ved regelbrot

For å oppnå betre etterleving av regelverket har Fiskeridirektoratet myndigheit til å gje ulike former for administrative reaksjonar og sanksjonar ved brot på fiskerilovgivinga.

I tillegg kan alvorlege brot på regelverket føre til at direktoratet melder forholdet til politiet som kan ileggje straff.

Trenden dei siste åra har vore redusert bruk av straff og auka bruk av administrative reaksjonar ved mindre alvorlige brot på regelverket.

Tvangsmulkt ved brot på havressurslova

Fiskeridirektoratet kan gje tvangsmulkt for å sikre at eit krav eller pålegg gitt i medhald av havressurslova blir følgt. Dette blir gitt som ei løpande mulkt inntil kravet eller pålegget er oppfylt. Formålet er at tvangsmulkta skal virke som eit pressmiddel for at den ansvarlege skal oppfylle sine plikter innan fastsette fristar. Den ansvarlege skal alltid på førehand bli varsla om at ei tvangsmulkt vil bli gitt.