Reaksjonar ved regelbrot

For å oppnå betre etterleving av regelverket har Fiskeridirektoratet myndigheit til å gje ulike former for administrative reaksjonar og sanksjonar ved brot på fiskerilovgivinga. I tillegg kan alvorlege brot på regelverket føre til at direktoratet melder forholdet til politiet som kan ileggje straff. Trenden dei siste åra har vore redusert bruk av straff og auka bruk av administrative reaksjonar ved mindre alvorlige brot på regelverket.