Vi bruker informasjonskapsler

Vi bruker informasjonskapsler på fiskeridir.no for å forstå hvordan besøkende bruker nettsiden, slik at vi kan forbedre tjenestene våre. Du kan hele tiden endre samtykket ditt her.

Tilbakekall av ervervstillatelse

Tilbakekall av ervervstillatelse er en mulig sanksjon ved overtredelse av fiskerilovgivningen eller når tillatelsen er basert på uriktige eller villedende opplysninger.

En ervervstillatelse gir rett til å utøve fiske eller fangst i samsvar med de bestemmelser som til enhver tid er fastsatt i eller i medhold av havressursloven eller deltakerloven.  Tilbakekall av tildelt ervervstillatelse som sanksjon er hjemlet i deltakerloven § 11 (lovdata.no) andre ledd bokstav d) og e).

Ervervstillatelse kan tilbakekalles når:

  • fartøyeieren mot bedre vitende har gitt uriktige opplysninger eller fortiet forhold av vesentlig betydning for vedtaket om å gi slik tillatelse
  • fartøyeieren eller andre som har drevet fartøyet, grovt eller gjentatte ganger har overtrådt bestemmelser gitt i eller i medhold av denne lov eller annen fiskerilovgivning

Tilbakekall av ervervstillatelse på dette grunnlaget anses som straff etter Den europeiske menneskerettighetskonvensjon (EMK), avgjort av Høyesterett Rt. 2007 side 1217. 

Midlertidig og permanent tilbakekalling

I mindre alvorlige tilfeller kan departementet bestemme at en ervervstillatelse skal tilbakekalles for et bestemt tidsrom. Myndigheten til å tilbakekalle ervervstillatelse er delegert til Fiskeridirektoratet og Fiskeridirektoratets regionkontor etter deltakerloven, kap. I nr. 5.

Bestemmelsen gir hjemmel for tilbakekall av ervervstillatelse både ved brudd på deltakerlovens bestemmelser og ved brudd på annen fiskerilovgivning, eksempelvis havressursloven. Bestemmelsen identifiserer fartøyeier og andre som har drevet fartøyet på hans vegne. 

Permanent tilbakekall av ervervstillatelse er en meget streng reaksjon og bør således kun anvendes i graverende tilfeller, jf. Ot. prp. nr. 67 (1998-1999). Den aktuelle reaksjonsformen vil derfor normalt være midlertidig tilbakekall av ervervstillatelse etter § 11 tredje ledd, jf. § 11 annet ledd bokstav e.