Kontroll med fiskeriene

Fiskerikontroll, såkalt ressurskontroll, er å føre tilsyn med at høsting av viltlevende ressurser i havet blir utført i tråd med fastsatte reguleringer, og skal i tillegg bidra til like rammevilkår for alle som driver fiske.

Fiskerikontroll er sammensatt av en rekke tiltak og skjer på havet, ved landing av fisk, i produksjonslokalene, ved transport og videresalg og ved eksport av sjømat.

I Norge er det Fiskeridirektoratet, i samarbeid med salgslagene og Kystvakten, som har ansvaret for å drive fiskerikontroll. Fiskerikontrollen tar utgangspunkt i årlige nasjonale strategiske risikovurderinger utarbeidet av kontrolletatene.