Du er her:

Internasjonalt kontrollarbeid

Oppdatert: 08.04.2015

Ressurskontrollen er en hjørnestein i den helhetlige fiskeriforvaltningen. Norge deler 90 prosent av fiskebestandene med andre land, og forvaltning og ressurskontroll er derfor avhengig av internasjonalt samarbeid. Fiskeridirektoratet legger ned mye arbeid for å styrke den globale ressurskontrollen.

Internasjonal kontroll av torsk, Nederland. Foto © Fiskeridirektoratet

Vårt internasjonale arbeid med ressurskontrollen følger tre hovedlinjer:

 1. Arbeid gjennom globale og regionale organisasjoner, og bilateralt for å harmonisere regelverk og kontrollmetoder. Dette er avgjørende for å sikre like konkurranseforhold og etterlevelse av regelverk i et internasjonalt perspektiv.
 2. Arbeid i internasjonale fora skaper rom for samarbeid og utveksling av informasjon om ulovlige, uregistrerte og urapporterte fiskerier. Dette gjør det enkelte land i stand til å reagere mer effektivt på slik aktivitet i egne farvann og bistå andre land i deres kontrollarbeid.
 3. Arbeider med utviklingsland for å styrke deres egen kontrollkapasitet. I et globalt perspektiv er norsk ressurskontroll godt utviklet, og vi besitter bred kompetanse på området. Denne kompetansen bidrar vi først og fremst med gjennom NORAD, men også gjennom andre typer bilateralt og regionalt samarbeid.

Internasjonale og regionale organisasjoner der direktoratet deltar med kompetanse innen ressurskontroll

 • International MCS Network (monitoring, control and surveillance) er en uformell organisasjon som fokuserer på informasjonsutveksling og på styrking av kontrollkapasitet spesielt i utviklingslandene som er medlemmer.
 • Interpol er en internasjonal organisasjon som skal bidra til internasjonalt kriminalpolitisamarbeid. Under Interpol er det opprettet en egen arbeidsgruppe for fiskerikriminalitet.
 • NEAFC er den regionale organisasjonen for fiskeriforvaltning i Nordøst-Atlanteren. Denne organisasjon har vært pådriver for harmoniserte kontrollmetoder, blant annet gjennom havnestatskontrollregimet og andre rapporteringsregimer.
 • NAFO er den regionale organisasjonen for fiskeriforvaltning i Nordvest-Atlanteren.
 • FAO er FNs organisasjon for mat og jordbruk. Fiskerikomiteen i FAO (COFI) er helt sentral for det globale initiativet på kontrollsiden.
 • CCAMLR er den regionale fiskeriorganisasjonen for havområdene i Antarktis.
 • ICCAT er den regionale organisasjonen for forvaltning av tunfisk og en del haiarter i Atlanter- og Middelhavet. Denne organisasjonen har de siste årene vært en sentral utvikler av nye kontrollmetoder.
 • SEAFO er den regionale fiskeriforvaltningsorganisasjonen for det sørøstlige Atlanterhavet.

Kontrollavtaler med andre land

Siden 1994 har Norge inngått kontrollavtaler med 17 nasjoner i tillegg til EU-kommisjonen.

Alle avtalene gjelder utveksling av informasjon om landinger fra hverandres fartøy, noen gjelder også utveksling av informasjon om landinger fra tredjelands fartøy.

Landene er enige om å utveksle kontrollpersonell både på sjø og land.

Følgende nasjoner har Norge inngått samarbeidsavtale med, i tillegg til EU-kommisjonen:
Canada, Danmark, Frankrike, Færøyene, Grønland, Irland, Island, Litauen, Marokko, Nederland, Polen, Portugal, Russland, Storbritannia, Sverige, Spania og Tyskland.