FangstID

FangstID-programmet er et initiativ fra Fiskeridirektoratet. Målet er å ta i bruk nye teknologiske løsninger på fiske- og fangstfartøy, for å sikre korrekt registrering av fangsten. 

Ved hjelp av de nye teknologiske løsningene tar programmet sikte på å flytte registreringen av fangst så tett opp mot selve ressursuttaket som mulig. Helst bør fangsten registreres allerede i redskapet, når fangsten tas om bord eller ved produksjon om bord.

Det er også et mål for programmet at fiskere ved hjelp av nye teknologiske løsninger skal kunne bevege seg bort fra egenrapportering av fangst som ikke er verifiserbar, til automatisert registrering av ressursuttaket og direkte kvoteavregning. Da kan verifiserbare data overføres til relevante myndigheter i sanntid via tredjepartsteknologi. 

Dette er en utvikling som naturlig nok må skje i flere trinn, hvor ulike løsninger må utvikles og tilpasses ulike typer fartøy og redskaper.

Dersom vi oppnår målsettingen med å automatisk samle inn korrekte data allerede i forbindelse med fangstoperasjonen, og distribuere dem til aktører nedstrøms i verdikjeden og relevante myndigheter, så vil dette danne grunnlag for en fullt sporbar og transparent verdikjede. Dette vil bidra til å imøtekomme nåværende og fremtidige dokumentasjonsbehov fra forbrukere, markeder og andre lands myndigheter.

Fire områder

Programmet har både et nasjonalt og internasjonalt perspektiv, og er delt inn i fire leveranseområder:

  • Forankre programmet i næringen og bygge kompetansenettverk
  • Identifisere relevant teknologi
  • Finansiering
  • Utforme regelverk