Vi bruker informasjonskapsler

Vi bruker informasjonskapsler på fiskeridir.no for å forstå hvordan besøkende bruker nettsiden, slik at vi kan forbedre tjenestene våre. Du kan hele tiden endre samtykket ditt her.

Prosjekter

Programmet tar sikte på å identifisere eksisterende teknologiske løsninger – eller løsninger som er under utvikling – i fiskeindustrien eller andre typer industri (akvakultur, petroleum, landbruk, mv.).

Fiskeridirektoratet deltar aktivt i ulike prosjekter og utviklingsløp for å gjennomføre de prosjektene som utpekes som relevante for å nå målsettingen om en fullstendig automatisert, digitalisert og verifiserbar ressurskontroll gjennom hele verdikjeden.

Programmet blir finansiert både av egne midler og gjennom eksterne FoU-midler.

FangstID-programmet er kontinuerlig på utkikk etter flere samarbeidspartnere både fra næring, leverandørindustrien, FoU-miljøer eller andre som ønsker å sette i gang ulike prosjekter for uttesting av relevant teknologi, både nasjonalt og internasjonalt.

Fiskeridirektoratet kan også bidra med utforming av søknader, støttebrev og dialogmøter med eksterne finansieringskilder for prosjekter som identifiseres som relevante.

Pågående prosjekter

EveyFish (everyfish.eu) er et EU-prosjekt der 17 partnere fra åtte ulike land samarbeider for å utvikle neste generasjons teknologiske løsninger for automatisk registrering og rapportering av fiskeridata fra fiskefartøy.

Partnerne kommer fra forskning, akademia, industrisektoren og nasjonale myndigheter i Europa, og inkluderer også teknologileverandører.

Automatisk fangstregistrering og fangstrapportering skal testes om bord europeiske fiskefartøy, og disse dataene skal så brukes til å utforme nyskapende forvaltningsstrategier som nyttiggjør seg av automatisk datarapportering.

DataFangst-prosjektet skal jobbe med å utnytte og utvide datatjenestene i FiskInfo til å tilby beslutningsstøtte for mer miljøvennlig og effektivt fiskeri. Dette innebærer blant annet kartlegging av dagens og fremtidig rapportering, datadeling, veikart og systemarkitektur for datadeling, utvikling og evaluering av prototyper.

En førkommersiell anskaffelse er en innovativ anskaffelse som kan brukes når offentlige virksomheter har behov for at det utvikles løsninger som ikke finnes enda.

Med støtte fra Forskningsrådet gjennomfører FangstID en førkommersiell anskaffelse med mål om at det skal utvikles teknologiske løsninger som kan samle inn verifiserbar dokumentasjon på all fangst, så tett opp mot ressursuttaket som mulig.

Prosjektet skal jobbe med å undersøke ulike individmerkesystem for kongekrabbe, for å sikre at all kongekrabbe som omsettes i Norge kan spores gjennom hele verdikjeden.

Vekt om bord er et pilotprosjekt for fiskefartøy som leverer reker og fersk konsumfisk, der ressursregistrering og føring av seddel skjer basert på veiing av fangst om bord på fiskefartøyet.

Watson er et EU-prosjekt der 44 partnere fra 19 ulike land samarbeider for å utvikle et metodisk rammeverk kombinert med et sett av verktøy og systemer som kan detektere og forebygge uredelige aktiviteter gjennom matvareverdikjeder. Målet er at rammeverket vil bidra til å styrke matvareverdikjeders bærekraftighet ved å øke mattrygghet og redusere matvaresvindel.