Vi bruker informasjonskapsler

Vi bruker informasjonskapsler på fiskeridir.no for å forstå hvordan besøkende bruker nettsiden, slik at vi kan forbedre tjenestene våre. Du kan hele tiden endre samtykket ditt her.

Politianmeldelse

Det følger av straffeprosessloven § 62a at straffbare handlinger er undergitt offentlig påtale, med mindre annet er bestemt. Dette inkluderer straffbare overtredelser av spesiallovgivningen.

Dette innebærer at politiet på eget tiltak, uten at det foreligger påtalebegjæring, kan etterforske og reise straffesak i alle tilfeller, unntatt der det i lovbestemmelsen uttrykkelig kreves påtalebegjæring fra særskilt myndighet eller fornærmede (se straffeloven §§ 130 og 264).

Det mest praktiske innenfor ressursforvaltning er derimot at politiet får kunnskap om mulige straffbare forhold ved våre anmeldelser, og at disse er undergitt offentlig påtale.

For å kunne straffes er det fire vilkår som alle må være oppfylt:

  1. Det må være utført en handling eller unnlatelse som dekkes av et straffebud nedfelt i lov.
  2. Det må ikke foreligge en straffrihetsgrunn som nødverge, nødrett, samtykke med mer.
  3. Det må være utvist subjektiv skyld som forsett eller uaktsomhet i henhold til lovens krav.
  4. Personen må ha vært tilregnelig i gjerningsøyeblikket. Dette må kunne bevises utover rimelig tvil.