Inndragning av fangst eller fangstverdi (administrativ inndragning)

Fiskeridirektoratet eller fiskesalgslagene skal ved overtredelse av fiskerilovgivningen foreta en såkalt administrativ inndragning av fangsten eller verdien av denne. Denne reaksjonsformen er uavhengig av andre typer reaksjoner (overtredelsesgebyr, politianmeldelse, advarsel og så videre).

Administrativ inndragning skal forhindre at noen får en uberettiget vinning eller motvirke andre negative konsekvenser for ressursforvaltningen.

Fiskesalgslagene trekker inn pengene ved å motregne mot oppgjør ved salg av fisken.

Tall og analyse: Inndragninger av fangst og fangstverdi

Ikke vilkår om skyld

Det er ikke noe vilkår om skyld for administrativ inndragning. Dersom fangsten er urettmessig, skal fangsten eller verdien av den inndras. Et eksempel er når en fisker får for mye fisk i siste kast i forhold til kvoten.

Dersom vi ser klare indikasjoner på at overfisket eller andre brudd på regelverket er gjort med forsett, vil vi vurdere politianmeldelse i tillegg til inndragningen.

Salgslagene rapporterer fortløpende

Tidligere rapporterte salgslagene årlig og overordnet, men siden 2016 blir data fra vedtak om administrativ inndragninger overført fortløpende fra salgslagene til Fiskeridirektoratet for at vi uten forsinkelser kan foreta en elektronisk kontroll av de inndragningsvedtakene fiskesalgslagene foretar. I tillegg gir det direktoratet mulighet til å utvikle statistikk om inndragningene fordelt på salgslag, regioner, fiskeslag, verdi, kvantum og redskap osv.

Det finnes to felter på sedlene hvor salgslagene skal registrere og overføre opplysninger om inndragningsvedtak. Det ene er inndratt produktvekt for det aktuelle produktet, og det andre er fangstverdien av dette inndratte produktet. Informasjonen kan deretter kobles med annen informasjon på seddel.

Lover og forskrifter

Detaljerte regler om inndragning, hvem som har vedtakskompetanse og bruken av inndratte midler er regulert i Forskrift om inndraging av fangst og bruk av inndregne midlar (lovdata.no)

Annet aktuelt regelverk: