Du er her:

Inndragning av fangstverdi (administrativ inndragning)

Oppdatert: 23.01.2015

I ulike lover som regulerer forskjellige sider av fiskeriaktiviteten som deltakelse, utøvelse og omsetning, foreligger det hjemmel til å fatte vedtak om administrativ inndragning av fangst eller verdien av denne.

  • Havressursloven § 54 regulerer administrativ inndragning ved brudd på havressursloven og deltakerloven, med tilhørende forskrifter.
  • Fiskesalslagslova § 21 regulerer administrativ inndragning ved brudd på fiskesalslagsloven med tilhørende forskrifter. Loven er en videreføring av tidligere råfisklov § 6 a. Salgslagene fatter vedtak.

Det er omsettende salgslag, eller staten dersom salgslaget mangler omsetningsrett, som har rett til det inndratte beløp.

Dette er et tilbakeføringsinstitutt hvor inndragning ikke er en sanksjon, men en gjenopprettelse av lovlig tilstand. Det oppstilles ikke skyldkrav.

Begrunnelsen for administrativ inndragning er å sørge for at den enkelte høster ikke får en uberettiget berikelse på bekostning av andre som høster i tråd med regelverket og konsesjoner.

Dersom det er utvist skyld ved regelbruddet, kan det være grunnlag for straff i tillegg til administrativ inndragning. Da må det tas hensyn til den administrative inndragningen ved utmåling av den straffeprosessuelle inndragningen.