Overtredelsesgebyr (OTG) ved brudd på havressursloven

Fiskeridirektoratet kan ilegge overtredelsesgebyr (OTG) mot foretak og den som med forsett eller uaktsomt bryter bestemmelser gitt i medhold av havressursloven og som er opplistet i forskrift om bruk av tvangsmulkt og overtredelsesgebyr ved brudd på havressurslova og deltakerloven .

Overtredelsesgebyr er en administrativ sanksjon fastsatt ved forvaltningsvedtak. Ordningen ble innført 1. mars 2012. Hensikten er å redusere bruken av straff og effektivisere behandlingen av saker omfattet av ordningen.

Ettersom det kun kan illegges overtredelsesgebyr på inntil 100 000 kroner per rettssubjekt vil ordningen naturlig avgrenses mot forhold som kan forventes å gi en mindre reaksjon. Dette beror på en konkret vurdering. For enkelte overtredelser av deltakerloven kan det illegges overtredelsesgebyr på inntil 3 000 000 kroner for fartøy med torsketråltillatelse.

Vurderingen av hvorvidt et foretak skal ilegges OTG, er sammenfallende med vurderingene som gjøres i forhold til bestemmelsene om foretaksstraff i straffeloven §§ 27 og 28 (lovdata.no)

På bakgrunn av rapporter fra Fiskeridirektoratet sine egne inspektører, interne innstillinger, eller innstilling fra Kystvakten, vurderer saksbehandlere hos Fiskeridirektoratet om det skal ilegges OTG. Kompetansen til å ilegge overtredelsesgebyr i førsteinstans er lagt til Fiskeridirektoratet region Nordland og region Sør. Klageinstans er Fiskeridirektoratets hovedkontor. Ileggelse av overtredelsesgebyr kan prøves for domstolene.