Klagevedtak om fartøy og tillatelser

Oversiktene gjelder klagesaksvedtak om fartøy og tillatelser i 2009-2018. 

Fiskeridirektoratet utøver en toinstans-forvaltning, der vedtak i Fiskeridirektoratets regioner kan klages inn til hovedkontoret. Vedtakene i de årvise oversiktene er foretatt av direktoratets sentralt - hovedsakelig i medhold av deltakerlovenkonsesjonsforskriftendeltakerforskriften og forskriften om kvoteordninger for kystfiskeflåten.

Hvordan få tilgang til saksdokumentene

Ferdig behandlede klagesaker er offentlig informasjon. Du kan be om innsyn i konkrete klagesaker ved å føre saksnummeret (som du finner i oversiktene) inn i søkefeltet hos eInnsyn.

Fremmer likebehandling

Ett av Fiskeridirektoratets satsingsområder er å ha en åpen og tydelig forvaltning. For å være mer transparent i Fiskeridirektoratets klagebehandling gir vi i de årvise oversiktene offentligheten informasjon om antall klagesaker, tema det klages på og om det nytter å klage. På denne måten kan brukerne lettere vurdere om vi praktiserer likebehandling.

Mer infomasjon om klagesystemet 

Etter hvert tar vi sikte på å offentliggjøre informasjon om klagesaksvedtak ved inndragning av fangst og overtredelsesgebyr.  

Oppdatert: 27.03.2019