Delta på intervju

Vi ønsker å intervjue deg som jobber i fiskerinæringen. 

Målet er å få kunnskap om hvilke utfordringer fiskerinæringen står ovenfor når det gjelder å følge regelverket i praksis. Funn fra intervjuene, i anonymisert form, vil brukes til:

 • Fiskeridirektoratets prioriterings- og forbedringsarbeid
 • Som grunnlag til en senere spørreundersøkelse til fiskerinæringen

Intervjuperioden vil være mai-juni 2024.

Les mer om prosjektet

Vil du delta?

I denne intervjurunden ønsker vi kontakt med deg som er skipper, daglig leder eller kaiformann ved et fiskemottak. Du må være over 18 år for å delta. 

Intervjuet gjennomføres fysisk. I påmeldingsskjemaet oppgir du hvilken by eller tettsted i ditt nærområde som du ønsker at vi kommer til for å gjøre intervjuet.  

Ja, jeg vil delta

   

   Du lurer kanskje på

   • Regelverket generelt
   • Registrering av ressursuttaket
    • Føringer av landings- eller sluttsedler
    • Veiing av fangst
   • Ilandføring av fangst
    • Slipping av fisk 
    • Utkast av fisk
   • Innspill til øvrige problemstillinger og temaer du mener er viktig

   Her ser du noen eksempler på spørsmål vi kan stille deg under intervjuet.

   • Hva er din rolle? (for eksempel skipper, kaiformann, daglig leder)
   • Hva er din alder? (for eksempel mellom 18-25 år)
   • Hvilke hovedfiskeri driver fartøyet ditt innenfor? (for eksempel hvitfisk kyst)
   • Hvilke havområder fisker du vanligvis?
   • Hvilken lengdegruppe tilhører fartøyet ditt? (for eksempel 15-21 meter)
   • Hvilke hovedarter kjøper mottaket mest av? (for eksempel pelagisk)
   • Hva tenker du er generelt holdningen til regelverket i næringen?
   • Hvilke utfordringer ser du i forhold til regelverket?
   • Ser du noen utfordringer med utfylling av landings- eller sluttsedler? 
   • Ser du noen utfordringer med veiing av fangst? 
   • Ser du noen utfordringer med slipping av fisk? (for eksempel fra not eller trål)
   • Ser du noen utfordringer med utkast av fisk? (for eksempel over båtrekka eller via ulike utsorteringsordninger)
   • Hva mener du Fiskeridirektoratet bør legge vekt på i sitt videre arbeid?
   • Det settes av opptil 2 timer til intervjuet
   • Intervjuet gjennomføres på avtalt sted i ditt geografiske nærområde
   • Fra Fiskeridirektoratet møter 2 ansatte og vi tar notater fra intervjuet

   Lurer du på hvordan personvernet ditt blir ivaretatt? På nettsiden informasjon til deltakerne har vi samlet viktig informasjon til deg som deltar i intervjuprosessen. 

   Kontakt oss

   Har du spørsmål? Ta gjerne kontakt med oss på epostadressen  .

    

   Oppdatert: 22.02.2024