Personvernerklæring

Fiskeridirektoratet beskytter og respekterer ditt personvern. Vi behandler personopplysninger i samsvar med den til enhver tid gjeldende personvernlovgivningen. Denne personvernerklæringen beskriver hvordan Fiskeridirektoratet samler inn og bruker personopplysninger, og hva vi gjør for å beskytte dine personopplysninger. Personvernerklæringen oppdateres fortløpende.

Fiskeridirektoratet er behandlingsansvarlig for vår behandling av personopplysninger. Fiskeridirektøren har det formelle og overordnede ansvaret. Fiskeridirektoratet har oppnevnt et personvernombud som kan kontaktes på e-post personvern@fiskeridir.no.

Personvern på vår nettside

Webanalyse og informasjonskapsler

For å forbedre nettsidene våre, samler vi inn informasjon om bruksmønsteret til besøkende. Vi bruker Google Analytics til å analysere bruken av nettsiden. I den forbindelse samles det inn IP-adresser, informasjon om bruksmønster, type nettleser, operativsystem og bredbåndsleverandør. Alle innsamlete data anonymiseres, og kan derfor ikke spores tilbake til enkeltbrukere. Bruksmønsteropplysninger brukes i aggregert form til analyseformål for å forbedre nettsidene.

Fiskeridirektoratet benytter også informasjonskapsler (cookies) på nettsiden. Dette er små tekstfiler som plasseres på din datamaskin når du laster ned en nettside, og som gjør at nettsiden kan huske handlingene eller preferansene dine over tid. Til dette bruker vi Google Analytics. Du kan velge ikke å akseptere informasjonskapsler (cookies) ved å endre innstillingene i din nettleser. Besøk Nettvett.no for mer informasjon om hvordan du administrerer informasjonskapsler.

Behandlingsgrunnlaget er i begge tilfeller GDPR artikkel 6 nr. 1 f), som tillater oss å behandle opplysninger som er nødvendige for å ivareta en berettiget interesse som veier tyngre enn hensynet til den enkeltes personvern. Den berettigede interessen er å forbedre tjenestene våre.

Nyhetsbrev og abonnement på tjenester fra Fiskeridirektoratet

På fiskeridir.no kan du registrere deg med enten mobilnummer eller e-post og motta våre nyhetsbrev, eller varsel om nye fiskerimeldinger, j-meldinger, akvakulturforskrifter og kart. Fiskeridirektoratet benytter eksterne leverandører til å drifte disse tjenestene. Det er inngått databehandleravtaler med tjenestetilbyderne. MailMojo er databehandler for nyhetsbrevet, mens Systor Vest AS er databehandler for sms-varslingen.

Behandlingsgrunnlaget vårt er ditt samtykke, og du kan når som helst trekke dette tilbake.

Opplysninger samlet inn som del av vår forvaltningsvirksomhet

Tildeling av rettigheter, kontroll og tilsyn og innrapportering

Når Fiskeridirektoratet mottar søknader om tildeling av rettigheter, oppdatert informasjon tilknyttet tildelte rettigheter eller klager på avslåtte søknader om rettigheter, behandler vi opplysninger for å kunne oppfylle våre lovpålagte plikter. Dette inkluderer blant annet kontaktinformasjon og annen informasjon som er nødvendig for å kunne behandle saken.

Fiskeridirektoratet behandler også personopplysninger i forbindelse med vår kontroll- og tilsynsvirksomhet. Dette inkluderer blant annet opplysninger om kontaktperson i virksomheten, opplysninger om andre ansatte og annen informasjon som er nødvendig for å kunne behandle saken.

På samme måte som Fiskeridirektoratet er pålagt å behandle personopplysninger, er også enkelte eksterne aktører pålagt dette, for eksempel i forbindelse med rapportering til Fiskeridirektoratet. Deler av det som rapporteres, slik som landings- og sluttsedler, inneholder personopplysninger. Fiskeridirektoratet behandler opplysningene for å kunne gjennomføre våre lovpålagte oppgaver.

Behandlingsgrunnlaget er i alle de ovennevnte tilfellene personvernforordningen, artikkel 6 nr. 1 e), som tillater oss å behandle opplysninger som er nødvendige for utøvelse av offentlig myndighet. Dersom informasjonen vi mottar inneholder særlige kategorier av personopplysninger, er behandlingsgrunnlaget vårt personvernforordningen, artikkel 9 nr. 2 g). Opplysningene vil, dersom de er journalpliktige, oppbevares i tråd med bestemmelsene i arkivlovgivningen.

Tipse Fiskeridirektoratet

Fiskeridirektoratet har en database over mottatte tips. Formålet med databasen er å ha en systematisk oversikt over henvendelser, og for å kunne planlegge kontroller. Databasen inneholder informasjon om tipser og hva saken gjelder. Behandlingsgrunnlaget er, i likhet med mange av de øvrige delene av vår forvaltning, personvernforordningen, art. 6 nr. 1 e), som tillater oss å behandle opplysninger som er nødvendige for utøvelsen av offentlig myndighet.

Opplysninger som samles inn når du kontakter oss

Når du ringer oss, vil ditt telefonnummer bli lagret sammen med opplysninger om når du ringte og hvor lenge samtalen varte. Denne loggen er nødvendig for administrasjon og drift av systemet, og benyttes som grunnlag for statistikk på aggregert nivå.

Behandlingsgrunnlaget for dette er personvernforordningen, artikkel 6 nr. 1 f), som tillater oss å behandle opplysninger som er nødvendige for å vareta en berettiget interesse som veier tyngre enn hensynet til den enkeltes personvern. Den berettigede interessen er å administrere og drifte telefonisystemet.

Dersom en telefonsamtale er knyttet til en enkeltsak, eller samtalens tema og art tilsier det, vil det kunne bli skrevet et notat som journalføres etter samtalen. Tilsvarende vil henvendelser via e-post, eksempelvis til info@fiskeridir.no, fmc@fiskeridir.no eller postmottak@fiskeridir.no, journalføres i den utstrekning det foreligger plikt til det. 

Behandlingsgrunnlaget for dette er personvernforordningen, artikkel 6 nr. 1 e), som tillater oss å behandle opplysninger som er nødvendige for utøvelse av offentlig myndighet. Dersom din henvendelse inneholder særlige kategorier av personopplysninger, er behandlingsgrunnlaget vårt personvernforordningen, artikkel 9 nr. 2 g).

Hvem deler vi opplysninger med?

Fiskeridirektoratet deler opplysninger med andre kontrolletater, fiskermyndigheter, salgslag og Sjøfartsdirektoratet. I tillegg er vi omfattet av bestemmelsene i offentleglova, noe som innebærer at vi har plikt til å gi innsyn i opplysninger eller registre der det er fremsatt en innsynsbegjæring og opplysningene ikke samtidig er omfattet av lovbestemt taushetsplikt.

Fiskeridirektoratet har gjort enkelte av våre registre søkbare via nettsiden vår (fiskeridir.no). Her kan man blant annet finne informasjon om tildelte tillatelser.

Rettighetene dine 

Du har til enhver tid rett til innsyn i de opplysningene som er lagret om deg. I tilfelle du oppdager at opplysninger vi har lagret om deg ikke er korrekte, har du rett til å kreve at opplysningene korrigeres eller slettes.

I tillegg til ovennevnte rettigheter, har du også, der behandlingsgrunnlaget er basert på ditt samtykke, rett til å trekke tilbake samtykket, rett til å bli glemt (slettet) samt rett til å overføre data til en annen tjenesteleverandør. For å ivareta de øvrige rettighetene dine, kan du sende en e-post til personvern@fiskeridir.no.

Du har også rett til å klage på hvordan Fiskeridirektoratet behandler opplysningene dine til Datatilsynet: postkasse@datatilsynet.no eller telefon: 22 39 69 00.

Kontakt oss

Dersom du har spørsmål knyttet til vår behandling av personopplysninger, eller ønsker å gjøre bruk av rettighetene dine, kan du når som helst kontakte oss ved å sende en e-post til personvern@fiskeridir.no.

Oppdatert: 09.07.2018