Klagevedtak om fartøy og tillatelser fattet av Nærings- og fiskeridepartementet

Oversikt over klagevedtak fattet av Nærings- og fiskeridepartementet (tidligere Fiskeridepartementet) for perioden 2003 til 2017.

Disse klagene gjelder vedtak der Fiskeridirektoratet sentralt har ansvar første gangs behandling av sakene, og der disse er påklaget til Nærings- og Fiskeridepartementet.

Departementet behandler klager om strukturkvoter, ervervstillatelser, leiefartøysordningen med flere. Sakene omhandler i hovedsak tema sortert under deltakerlovens område (for eksempel ervervstillatelser, spesielle tillatelser, deltakeradganger og leiefartøyordningen), men omfatter også enkelte tema hjemlet i havressursloven (strukturkvoteordningene, slumpfiskeordningen, avkortning og kvoteutnyttelse).