Klagevedtak om fartøy og tillatelser

Oversiktene gjelder klagesaksvedtak om fartøy og tillatelser. 

Fiskeridirektoratet utøver en toinstans-forvaltning, der vedtak i Fiskeridirektoratets regioner kan klages inn til hovedkontoret. Vedtakene i de årvise oversiktene er foretatt av direktoratets sentralt - hovedsakelig i medhold av deltakerlovenkonsesjonsforskriftendeltakerforskriften  og forskriften om kvoteordninger for kystfiskeflåten .

Hvordan få tilgang til saksdokumentene?

Ferdig behandlede klagesaker er offentlig informasjon. Du kan be om innsyn i konkrete klagesaker ved å føre saksnummeret (som du finner i oversiktene) inn i søkefeltet hos eInnsyn .

Fremmer likebehandling

Ett av Fiskeridirektoratets satsingsområder er å ha en åpen og tydelig forvaltning. For å være mer transparent i Fiskeridirektoratets klagebehandling gir vi i de årvisse oversiktene offentligheten informasjon om antall klagesaker, tema det klages på og om det nytter å klage. På denne måten kan brukerne lettere vurdere om vi praktiserer likebehandling.

Mer informasjon om klagesystemet 

Etter hvert tar vi sikte på å offentliggjøre informasjon om klagesaksvedtak ved inndragning av fangst og overtredelsesgebyr.