Nyheter

Over 1000 garn fjernet fra havbunnen

07.10.2021

Fiskeridirektoratets opprenskingstokt leverer også i år et betydelig bidrag for å redusere marin forsøpling og spøkelsesfiske. I tillegg til over 1000 garn, er det også tatt opp mengder av andre fiskeredskaper fra havbunnen.

Havet – søppelplass eller matfat?

11.08.2021

Kom og høyr professor Dag O. Hessen på Fiskeridirektoratets seminar under Arendalsuka tysdag 17. august på «Bærekrafthuset» i Arendal.

Vern av havet er mer enn bare verneområder

16.04.2021

Marine verneområder og nasjonalparker langs kysten er små sammenlignet med våre samlede havområder. Når det skal vurderes hvor effektivt marin natur tas vare på, må også tiltak i områder utenfor verneområdene tas i betraktning.

Fiskeriforvaltning som tar vare på verdifull marin natur

09.04.2021

Fiskeridirektoratet har innført ei rekke arealbaserte fiskeritiltak som gir positive og varige effektar for å bevare naturmangfaldet. Det kjem fram av ei fersk stortingsmelding, «Heilskapleg nasjonal plan for bevaring av viktige område for marin natur».

Skal rydde forlatte blåskjellanlegg i Agder

16.03.2021

Mandag lanserte Fiskeridirektoratet sin handlingsplan mot marin forsøpling. Kartlegging og fjerning av etterlatte blåskjellanlegg er ett av tiltakene i planen, og allerede nå starter direktoratet arbeidet med å få fjernet 15 forlatte anlegg i Agder.

Fiskeridirektoratets handlingsplan mot marin forsøpling

15.03.2021

Fiskeridirektoratet har no vedtatt ein eigen handlingsplan mot marin forsøpling som fiskerinæringa, fritidsfiskarar og havbruksnæringa er kjelde til. I planen er det lista opp ei rekkje tiltak som skal gjennomførast i løpet av planens femårsperiode.

Kunnskapsinnhenting om marin forsøpling

10.02.2021

Fiskeridirektoratet er opptatt av marin forsøpling og tar forsøpling frå fiskeri, oppdrett og fritidsfiske på alvor. Som eit ledd i ei stadig sterkere innsats på dette feltet har direktoratet fått gjenomført ein kunnskapsanalyse der ei spørjeundersøking om haldninger til marin forsøpling var sentralt.

Rapporter fangst av kongekrabbe i kystfiskeappen

28.01.2021

Fra og med 15. februar 2021 plikter alle fartøy som har adgang til å drive fangst av kongekrabbe i kvoteregulert område å rapportere fangst i kystfiskeappen, uavhengig av om de faktisk benytter seg av denne adgangen. Fartøyene plikter også å benytte kystfiskeappen til å rapportere all fiske/fangst gjennom hele året, ikke bare kongekrabbe.