Nyheter

Store kvalitetsavvik på notinspeksjonar

30.11.2021

Det er avdekt store kvalitetsavvik på notinspeksjonar som er utførte med fjernstyrte undervassfarkostar (ROV) i samband med større arbeidsoperasjonar ved oppdrettsanlegg.

Nyttig legemiddeltilsyn!

24.11.2021

Det svarar oppdrettarane på ei spørjeundersøking frå Fiskeridirektoratet etter ein storstilt legemiddelkampanje.

Tips om fangst av regnbogeaure

23.11.2021

Vi ynskjer at folk som fangar regnbogeaure skal melde inn dette. Det er særleg i Masfjorden og i Sørfjorden ved Osterøy at det kan vere slik fisk på rømmen. Vi tek gjerne imot bilete av fisken for å bekrefte kva for art fangsten dreier seg om.

Lovende lusesamarbeid i Nordfjord

17.11.2021

Prosjektet «Områdevurdering Nordfjord» har som mål å finne fram til en arealdisponering som kan redusere det generelle lusenivået i et fjordsystem. Dette vil være gunstig både for produksjonen og naturmangfoldet.