Oppfølging av rømmingshendelser

Fiskeridirektoratet har delansvar for at havbruksnæringen i Norge blir forvaltet på bakgrunn av kunnskap om hva som er best for næringsutviklingen og for miljøet på lang sikt. Vi er som en del av dette ansvarlig tilsynsmyndighet knyttet til rømming av fisk fra akvakulturanlegg. Gjennom tilsynsarbeidet jobber vi sammen med akvakulturnæringen for å forebygge rømmingshendelser og begrense utfallet.

I det rømmingsforebyggende arbeidet har vi blant annet utviklet en erfaringsbase som næringsaktørene kan lære av og implementere i sine risikostyringssystem. Fiskeridirektoratet har også ansvaret for å lede forum for rømmingssikkerhet som,
i tillegg til direktoratet, består av representanter fra næringens organisasjoner.

Alle oppdrettsselskapene er forpliktet til å melde fra om rømmingshendelser til Fiskeridirektoratet. Når hendelser skjer kan direktoratet pålegge undersøkelser og tiltak i vassdrag for å avbøte konsekvensene. I tillegg følges flere hendelser opp med tilsyn av Fiskeridirektorats regionkontor. Formålet med tilsynet er å finne ut hva som forårsaket hendelsen. I tilfeller der rømmingen skyldes overtredelser av regelverket følger direktoratet opp virksomheten for å utbedre forholdene, om nødvendig ved å ilegge virksomheten reaksjoner.