Strategi mot rømming

Forvaltningen har en nullvisjon når det gjelder rømt oppdrettsfisk.

Foto © Erik Røed, Kysten er klar

Våren 2015 la Regjeringen fram Meld. St. 16 (2014-2015) Forutsigbar og miljømessig bærekraftig vekst i norsk lakse- og ørretoppdrett.

I Innst. 361 S (2014-2015) ble det vist til bekymring for at store rømminger kan ha negativ påvirkning på villfisk, og at det var positivt at innslaget av rømt laks i vassdragene har gått ned over en lengre periode. Det ble likevel pekt på behovet for økt oppmerksomhet og nye tiltak for å motvirke rømming.

Etter vedtak i Stortinget ba Nærings- og fiskeridepartementet Fiskeridirektoratet om å utarbeide et forslag til en strategi mot rømming som tar utgangspunkt i en nullvisjon.

Fiskeridirektoratet ble bedt om å involvere næringsorganisasjonene i arbeidet, og i den forbindelse legge særlig vekt på organisasjonenes rolle i det holdningsskapende arbeidet. Norsk Industri, Norske Sjømatbedrifters Landsforening og Sjømat Norge ble invitert til å delta i arbeidet.

Denne strategien er et resultat av ovenstående arbeide, og en høringsprosess av Fiskeridirektoratets forslag, gjennomført av Nærings- og fiskeridepartementet.

Strategien bygger på en visjon om at genetisk påvirkning ikke skal forekomme. Strategien løser dette i to ledd:

(1) Gjennom rømmingssikker utforming og drift av akvakulturanlegg og forvaltningens risikobaserte tilsyn skal rømming av oppdrettsfisk reduseres maksimalt.

(2) Ved eventuell rømming av oppdrettsfisk skal genetisk interaksjon i ville bestander reduseres til et minimum.

Strategien består av fem satsingsområder regjeringen vil prioritere framover:

1. Kunnskap

2. Erfaringsformidling og dialog

3. Sterk sikkerhetskultur

4. Effektivt sikkerhetsregelverk

5. Profesjonell beredskap