Vi bruker informasjonskapsler

Vi bruker informasjonskapsler på fiskeridir.no for å forstå hvordan besøkende bruker nettsiden, slik at vi kan forbedre tjenestene våre. Du kan hele tiden endre samtykket ditt her.

Strategi mot rømming

Forvaltningen har en nullvisjon når det gjelder rømt oppdrettsfisk.

Foto © Erik Røed, Kysten er klar

Våren 2015 la Regjeringen fram Meld. St. 16 (2014-2015) Forutsigbar og miljømessig bærekraftig vekst i norsk lakse- og ørretoppdrett.

I Innst. 361 S (2014-2015) ble det vist til bekymring for at store rømminger kan ha negativ påvirkning på villfisk, og at det var positivt at innslaget av rømt laks i vassdragene har gått ned over en lengre periode. Det ble likevel pekt på behovet for økt oppmerksomhet og nye tiltak for å motvirke rømming.

Etter vedtak i Stortinget ba Nærings- og fiskeridepartementet Fiskeridirektoratet om å utarbeide et forslag til en strategi mot rømming som tar utgangspunkt i en nullvisjon.

Fiskeridirektoratet ble bedt om å involvere næringsorganisasjonene i arbeidet, og i den forbindelse legge særlig vekt på organisasjonenes rolle i det holdningsskapende arbeidet. Norsk Industri, Norske Sjømatbedrifters Landsforening og Sjømat Norge ble invitert til å delta i arbeidet.

Denne strategien er et resultat av ovenstående arbeide, og en høringsprosess av Fiskeridirektoratets forslag, gjennomført av Nærings- og fiskeridepartementet.

Strategien bygger på en visjon om at genetisk påvirkning ikke skal forekomme. Strategien løser dette i to ledd:

(1) Gjennom rømmingssikker utforming og drift av akvakulturanlegg og forvaltningens risikobaserte tilsyn skal rømming av oppdrettsfisk reduseres maksimalt.

(2) Ved eventuell rømming av oppdrettsfisk skal genetisk interaksjon i ville bestander reduseres til et minimum.

Strategien består av fem satsingsområder regjeringen vil prioritere framover: 

1. Kunnskap

2. Erfaringsformidling og dialog

3. Sterk sikkerhetskultur

4. Effektivt sikkerhetsregelverk

5. Profesjonell beredskap