Vi bruker informasjonskapsler

Vi bruker informasjonskapsler på fiskeridir.no for å forstå hvordan besøkende bruker nettsiden, slik at vi kan forbedre tjenestene våre. Du kan hele tiden endre samtykket ditt her.

Nasjonalt overvåkingsprogram for rømt oppdrettslaks i vassdrag

Overvåkning av rømt oppdrettslaks i vassdrag har pågått siden 1989, og har vært utført av flere institusjoner og med en rekke oppdragsgivere. I 2013 fikk HI, på oppdrag fra Fiskeridirektoratet, ansvaret for å organisere den nåværende overvåkningen i et nasjonalt overvåkningsprogram. Formålet med programmet er å skaffe nødvendig kunnskap for forvaltningen.

 

Forekomsten i vassdragene av laks rømt fra oppdrett har siden åttitallet vakt bekymring hos både forskere og forvaltere. Frykten er at innblanding av laks rømt fra oppdrett vil redusere laksebestandenes genetiske egenart og gjøre laksen mindre robust for miljøendringer.

De senere år har flere genetiske studier i tillegg vist at avlet laks rømt fra oppdrett har blandet seg i de ville bestandene, noe som synligjør behovet for en overvåking. Dette har blitt ytterligere aktualisert gjennom innføringen av Kvalitetsnormen og vannforskriften som skal klassifisere henholdsvis laksebestander og laksevassdrag blant annet i forhold til rømt laks.

Om Nasjonalt overvåkingsprogram for rømt oppdrettslaks i vassdrag

For Fiskeridirektoratet er det avgjørende å ha best mulig kunnskap om den totale andelen rømt laks i innsiget for å kunne evaluere effekten av tiltak som har blitt innført og gjennomført. Den samme kunnskapen skal også legge grunnlaget for arbeidet med vannforskriften og kvalitetsnormen. 

Overvåkingen er også nødvendig for å kunne evaluere de tiltakene myndighetene pålegger havbruksnæringen. Gjennom overvåkingsprogrammet har vi fått vesentlig bedre muligheter til å finne ut om både forebyggende og avbøtende rømmingstiltak har tilsiktet effekt.

Både mengde rømt laks, alder, kjønnsmodningsgrad og fordeling i sjø og vassdrag er her viktig kunnskap når man skal kunne foreta en korrekt klassifisering og i tillegg kunne gi grunnlag for en tilfredstillende risikovurdering.

I tillegg til kravene fiskerimyndighetene stiller til overvåkingsprogrammet, er det også fastsatt en utfiskingsforskrift som pålegger oppdrettsnæringen å planlegge og finansiere uttak av rømt laks i vassdrag.

Overvåkingsprogrammet utgjør et viktig grunnlag for utfiskingstiltak hjemlet i akvakulturloven, og for å kunne evaluere om forebyggende og avbøtende rømmingstiltak har tilsiktet effekt. Kunnskapen fra overvåkingsprogrammet legger også grunnlaget for arbeidet med vannforskriften, kvalitetsnormen for villaks og tiltak som gjennomføres av Oppdrettsnæringens sammenslutning for utfisking av rømt oppdrettsfisk (OURO)

Oppdrettsnæringens sammenslutning for utfisking av rømt oppdrettsfisk (utfisking.no)

Rapport fra det nasjonale overvåkingsprogrammet

Rømt oppdrettslaks i vassdrag. Rapport fra det nasjonale overvåkingsprogrammet (hi.no)

Antallet elver som inngår i overvåkningsprogrammet har økt fra 140 i 2014 til 218 i 2020.

Vassdragene som inngår i rapporten er valgt ut fra en rekke kriterier; god geografisk spredning, nasjonale laksevassdrag, vassdrag av ulik størrelse og å bygge videre på vassdrag med tidsserier. For å sikre best mulig kvalitet på vurderingene, anvendes en rekke metoder; data blir samlet inn fra sportsfiske, stamfiske og drivtellinger (også kalt gytefisktellinger) om høsten. I et flertall av elvene ble det benyttet mer enn én metode.

Alle innsamlede data har vært gjennom en kvalitetssikringsprosess, som er beskrevet i rapportene, hvor ulike kilder til usikkerhet drøftes. Resultatene fra den enkelte elven presenteres med vurdering av metoder og en god oversiktstabell, som viser uttak av rømt oppdrettslaks fordelt på forskjellige overvåknings- og uttaksaktiviteter. I forbindelse med overvåkningen pågår det også fortløpende evaluering av metodene, med forventning om en fortsatt kvalitativt god utvikling av programmet.

Rapport fra overvåkingsprogrammet – 2020

Ettersom overvåkningen er feltarbeid, som gjennomføres om sommeren og i mange tilfeller helt frem mot jul, vil rapporten nødvendigvis komme ut påfølgende år.

For 2020 inngikk 218 vassdrag. Av disse ble 178 (82 %) vurdert til å ha lave innslag av rømt laks, mens 27 (12 %) hadde moderate til høye innslag. 13 elver (6 %) ble vurdert til å ha høyt innslag avrømt laks.

Rapporten fra overvåkingsprogrammet viser at det i 2020 var 40 vassdrag med moderat til høye forekomster av rømt laks. Dette er en nedgang fra 55 i 2019, og illustrerer viktigheten av en god overvåking. Overvåkingsprogrammet viser likevel at nesten hver femte elv fremdeles har moderat til høyt innslag av rømt oppdrettslaks, og må følges opp gjennom tiltak.

Fremdeles varierer innslagene av rømt laks langs kysten, med eksempelvis svært lave innslag fra svenskegrensen til Ryfylke, mens Vestlandet har høyest tetthet av vassdrag med høye innslag av rømt laks.

Les mer

Temarapport fra Vitenskapelig råd for lakseforvaltning (vitenskapsradet.no)