Nasjonalt overvåkingsprogram for rømt oppdrettslaks i vassdrag

På oppdrag fra Fiskeridirektoratet startet Havforskningsinstituttet, sammen med blant annet NINA, utviklingen av et overvåkingsprogram. Formålet med programmet er å skaffe nødvendig kunnskap for forvaltningen.

Foto © Scanfishphoto

Forekomsten i vassdragene av laks rømt fra oppdrett har siden åttitallet vakt bekymring hos både forskere og forvaltere. Frykten er at innblanding av laks rømt fra oppdrett vil redusere laksebestandenes genetiske egenart og gjøre laksen mindre robust for miljøendringer.

De senere år har flere genetiske studier i tillegg vist at avlet laks rømt fra oppdrett har blandet seg i de ville bestandene, noe som synligjør behovet for en overvåking. Dette har blitt ytterligere aktualisert gjennom innføringen av Kvalitetsnormen og vannforskriften som skal klassifisere henholdsvis laksebestander og laksevassdrag blant annet i forhold til rømt laks.

Om Nasjonalt overvåkingsprogram for rømt oppdrettslaks i vassdrag

For Fiskeridirektoratet er det avgjørende å ha best mulig kunnskap om den totale andelen rømt laks i innsiget for å kunne evaluere effekten av tiltak som har blitt innført og gjennomført. Den samme kunnskapen skal også legge grunnlaget for arbeidet med vannforskriften og kvalitetsnormen.

Overvåkingen er også nødvendig for å kunne evaluere de tiltakene myndighetene pålegger havbruksnæringen. Gjennom overvåkingsprogrammet har vi fått vesentlig bedre muligheter til å finne ut om både forebyggende og avbøtende rømmingstiltak har tilsiktet effekt.

Både mengde rømt laks, alder, kjønnsmodningsgrad og fordeling i sjø og vassdrag er her viktig kunnskap når man skal kunne foreta en korrekt klassifisering og i tillegg kunne gi grunnlag for en tilfredstillende risikovurdering.

I tillegg til kravene fiskerimyndighetene stiller til overvåkingsprogrammet, er det også fastsatt en utfiskingsforskrift som pålegger oppdrettsnæringen å planlegge og finansiere uttak av rømt laks i vassdrag. Kunnskap fra overvåkingsprogrammet, i forskriften definert som årsprosent og gyteplasstellinger, skal legges til grunn for for de utfiskingstiltak som gjennomføres av Oppdrettsnæringens sammenslutning for utfisking av rømt oppdrettsfisk (OURO) i elver med for høyt innslag av rømt oppdrettsfisk.

Den beste oversikten

Hittil er det kommet to rapporter fra overvåkingsprogrammet – for årene 2014 og 2015. I dem har prosjektgruppen forsøkt å dekke alle behovene forvaltningen har, i tillegg til å framlegge den kunnskapen utfiskingsforskriften krever. Denne kunnskapen er godt og lettfattelig sammenfattet i rapportene.

I den grad mer utfyllende kunnskap for det enkelte vassdrag er påkrevd, er de nødvendige bakgrunnsdataene for det enkelte vassdrag godt presentert i fyldige vedleggsrapporter.

Rapportene presenterer den beste oversikten vi har hatt om rømt fisk fra oppdrett, og gir oss en unik mulighet til å gå inn i de enkelte vassdrag og foreta vurderinger. Dette både om hvilke tiltak som må gjøres og gjøre totalvurderinger i forhold til sårbarhet.

Når overvåkingsprogrammet skal vurderes og evalueres, er er det derfor viktig å vurdere om resultatene fyller de behovene forvaltningen har lagt til grunn for bestillingen.

Fiskeridirektoratet mener programmet har gitt oss en mer oversiktlig og helhetlig kunnskap om situasjonen knyttet til rømt laks fra oppdrett enn vi har hatt så langt. Men vi forutsetter også at programmet videreutvikles og styrkes, og at både erfaringer og annen ny kunnskap knyttet til metoder og logistikk implementeres i den videre driften.

I 2014 ble 140 vassdrag overvåket:

  • 85 elver ble vurdert til å ha lavt til moderat innslag av rømt oppdrettslaks (<10 prosent)
  • 30 elver ble vurdert til å ha høyt innslag (>10 prosent)
  • for de resterende 25 elvene kunne vi ikke si om innslaget var over eller under 10 prosent

I 2015 økte antall overvåkte vassdrag til 165:

  • 128 elver ble vurdert til å ha lavt til moderat innslag av rømt oppdrettslaks (<10 prosent)
  • 17 ble vurdert til å ha høyt innslag (>10 prosent)
  • for de resterende 20 kunne vi ikke si om innslaget var over eller under 10 prosent
Oppdatert: 18.09.2018