Vi bruker informasjonskapsler

Vi bruker informasjonskapsler på fiskeridir.no for å forstå hvordan besøkende bruker nettsiden, slik at vi kan forbedre tjenestene våre. Du kan hele tiden endre samtykket ditt her.

Landbaserte anlegg

Landbaserte oppdrettsanlegg må dokumentere at de har en forsvarlig teknisk standard for å hindre at fisk kan rømme fra anlegget.

For å drive landbasert akvakultur av fisk kreves en tillatelse, en lokalitet og et anlegg i samsvar med teknisk forskrift. Du finner her informasjon om hvilke tekniske krav som gjelder, og hva du må gjøre før du kan ta i bruk anlegget ditt.

Det første du må ha er tillatelse til akvakultur og en tilhørende klarert lokalitet.

Mer om tillatelse til akvakultur på land

Søknadsskjema for tillatelse til akvakultur

Ofte stilte spørsmål om krav til teknisk standard

Tekniske krav

Forskrift om krav til teknisk standard for landbaserte akvakulturanlegg for fisk skal bidra til å forebygge rømming av fisk. Forskriften stiller i hovedtrekk følgende krav:

 1. Alle anlegg skal ha en rømmingsteknisk rapport. Skjema for å sende inn rømmingsteknisk rapport.
 2. Nye anlegg, avdelinger og fellesfunksjoner skal prosjekteres og utføres i samsvar med NS 9416:2013.
 3. Nye anlegg, avdelinger og fellesfunksjoner skal registreres hos Fiskeridirektoratet før de tas i bruk. Skjema for å registrere nytt landbasert akvakulturanlegg, avdeling eller fellesfunksjon.
 4. Komponenter som tas i bruk i landbaserte anlegg skal være prosjektert, produsert og montert i samsvar med NS 9416:2013.

En rømmingsteknisk rapport er en sammenstilling av dokumenter som angir teknisk tilstand for et landbasert akvakulturanlegg. Rapporten inneholder følgende dokumenter:

 • Tilstandsanalyse
 • Plantegning
 • Prosessdiagram
 • Risikovurdering av drift og levering av fisk
 • Informasjon om anleggets oppbygning og funksjon
 • Geoteknisk dokumentasjon
 • Vedlikeholdsplan

Tilstandsgradene (TG) for avdelingene og fellesfunksjonene avgjør gyldighetsperioden for tilstandsanalysen:

 • TG 0 = 8 år
 • TG 1 = 4 år
 • TG 2 = 2 år
 • TG 3 = Avdelingen eller fellesfunksjonen kan ikke benyttes til akvakultur

Innen utløp av gyldighetsperioden må det utføres en ny tilstandsanalyse og sendes inn en oppdatert rømmingsteknisk rapport til Fiskeridirektoratet.

Nye anlegg, avdelinger og fellesfunksjoner prosjekteres og utføres iht. NS 9416:2013, som også er referansenivået for tilstandsanalysen. Dette medfører at nye anlegg får TG 0. Første tilstandsanalyse for nye anlegg skal derfor utføres innen 8 år etter at anlegget er tatt i bruk.

Avklaringer og merknader til forskriften

Meld avvik 

Innehavere, leverandører og produsenter skal varsle om og iverksette egnede tiltak for å lukke avvik som kan føre til, eller har ført til, rømming av fisk. 

Meld inn avvik

Veiledere 

Veilederen omhandler hvordan en tilstandsanalyse kan gjennomføres fra planlegging til gjennomføring og til slutt rapportering.

Veilederen angir hva som bør inngå i tilstandsanalysen, hvilket referansenivå og analysenivå som skal legges til grunn, og forslag til kriterier for tilstandsgrad.

Den skal bidra til å belyse hva som kan betraktes som beste faglig skjønn i tilstandsanalyser av landbaserte akvakulturanlegg.

Veileder for tilstandsanalyse av landbaserte anlegg (pdf, 1.7 MB)

Regelverket for landbaserte akvakulturanlegg for fisk krever at det skal tas hensyn til blant annet jordskjelv ved dimensjonering av oppdrettskar.

Veilederen er ment for foretak som utfører design, sertifisering, beregning, tilstandsanalyser eller lignende aktiviteter tilknyttet oppdrettskar.

Veileder for dimensjonering av oppdrettsaker mot dynamiske laster (pdf, 865.4 kB)