Landbaserte anlegg

Landbaserte oppdrettsanlegg krever en tillatelse, en kvittering på registrering og en rømmingsteknisk dokumentasjon av anlegget. Her finner du informasjon om hvilke tekniske krav som gjelder og hva du må gjøre for å registrere anlegget ditt.

Før du kan etablere et landbasert anlegg, må du ha fått tillatelse til akvakultur på land ved å levere en akvakultursøknad.

Krav til teknisk standard

  Når du har fått tillatelse til akvakultur på land, og har fullført byggingen av anlegget, må du registrere anlegget hos oss, før du tar det i bruk.

  Når du registrerer anlegget, må du dokumentere at anlegget er i henhold til de tekniske kravene i forskrift om krav til teknisk standard for landbaserte akvakulturanlegg for fisk.

  • Alle avdelinger og fellesfunksjoner skal ha en gyldig tilstandsgrad
  • Nye anlegg, avdelinger og fellesfunksjoner skal prosjekteres og utføres i samsvar med NS 9416:2013
  • Nye anlegg, avdelinger og fellesfunksjoner skal registreres hos Fiskeridirektoratet før de tas i bruk
  • Alle nye komponenter skal være prosjektert, produsert og montert i samsvar med NS 9416:2013
  • Alle anlegg skal ha rømmingstekniske rapport
  • Skjema for registrering av nye anlegg og anlegg kvalifiserer som registrering av rømmingsteknisk rapport for nye anlegg

  Rømmingsteknisk rapport

  Den rømmingstekniske rapporten en sammenstilling av dokumenter som angir den rømmingstekniske tilstanden til et landbasert akvakulturanlegg for fisk. Rapporten skal inneholde følgende dokumenter:

  • Tilstandsanalyse
  • Plantegning  
  • Prosessdiagram
  • Risikovurdering av drift og levering av fisk
  • Informasjon om anleggets oppbygning og funksjon
  • Geoteknisk dokumentasjon
  • Vedlikeholdsplan

  Tilstandsgradene (TG) for avdelingene og fellesfunksjonene avgjør hvor lenge tilstandsanalysen er gyldig:

  • TG 0 = 8 år
  • TG 1 = 4 år
  • TG 2 = 2 år
  • TG 3 = Avdelingen eller fellesfunksjonen kan ikke benyttes til akvakultur

  Innen utløp av gyldighetsperioden må det utføres en ny tilstandsanalyse og sendes inn en oppdatert rømmingsteknisk rapport til Fiskeridirektoratet.

  Meld avvik 

  Innehavere, leverandører og produsenter skal varsle om og iverksette egnede tiltak for å lukke avvik som kan føre til, eller har ført til, rømming av fisk.

  Veiledere 

  Veilederen omhandler hvordan en tilstandsanalyse kan gjennomføres fra planlegging til gjennomføring og til slutt rapportering.

  Veilederen angir hva som bør inngå i tilstandsanalysen, hvilket referansenivå og analysenivå som skal legges til grunn, og forslag til kriterier for tilstandsgrad.

  Den skal bidra til å belyse hva som kan betraktes som beste faglig skjønn i tilstandsanalyser av landbaserte akvakulturanlegg.

  Veileder for tilstandsanalyse av landbaserte anlegg (pdf, 1.7 MB)

  Regelverket for landbaserte akvakulturanlegg for fisk krever at det skal tas hensyn til blant annet jordskjelv ved dimensjonering av oppdrettskar.

  Veilederen er ment for foretak som utfører design, sertifisering, beregning, tilstandsanalyser eller lignende aktiviteter tilknyttet oppdrettskar.

  Veileder for dimensjonering av oppdrettsaker mot dynamiske laster (pdf, 865.4 kB)

  Vil du hjelpe oss å forbedre formidlingen av data?

  Det tar et par minutter, og kommer deg og andre til gode seinere.

  Gå til undersøkelsen