Landbaserte anlegg

Forskrift om krav til teknisk standard for landbaserte akvakulturanlegg for fisk (FOR-2017-06-19-941) trådte i kraft 01.01.2018. Forskriften stiller krav til innehavere av akvakulturtillatelse og produsenter, leverandører, sertifiseringsorganer, prosjekterende og utførende foretak og inspeksjonsselskaper tilknyttet landbaserte akvakulturanlegg.

Endringer i forskrift fastsatt 19. oktober 2020

Fiskeridirektoratet sendte november 2019 på høring forslag til endring av forskrift om krav til teknisk standard for landbaserte akvakulturanlegg for fisk med høringsfrist 2. mars 2020. Nærings- og fiskeridepartementet fastsatte endringsforskriften 19. oktober 2020.

Endringene gir innehavere av akvakulturtillatelser utsatt frist med å registrere rømmingsteknisk rapport hos Fiskeridirektoratet til 1. januar 2022. Bakgrunnen for utsettelsen er flerdelt; Høringsfristen ble utsatt, veilederen for tilstandsanalyse ble forsinket og situasjonen rundt Covid-19 forsinket arbeidet ytterligere.

Tilstandsgrader fastsatt før 1. januar 2022 skal gjelde fra 1. januar 2022. Dette har ingen konsekvens for de aktører som allerede har fastsatt tilstandsgrader for sine anlegg. I tillegg gir dette insentiv til næringen om å utføre tilstandsvurderinger snarlig og sende inn rømmingsteknisk rapport til Fiskeridirektoratet straks denne er klar.

I tillegg fjernes kravet om at produktsertifikat for rør skal være utstedt av et akkreditert sertifiseringsorgan. Dette erstattes med et generelt krav om at produktsertifikat for rør skal utstedes av et uavhengig sertifiseringsorgan.

Samtidig blir krav til utførelse av tilstandsanalyser forskriftsfestet, noe som gjør at forskriften samsvarer bedre med «Veileder for tilstandsanalyse av landbaserte akvakulturanlegg».

Hovedmomenter i forskriften

Forskriften stiller krav om at alle landbaserte akvakulturanlegg for fisk skal ha en forsvarlig teknisk standard for å forbygge rømming av fisk.

Nye anlegg oppfyller kravet om forsvarlig teknisk standard ved å følge NS 9416:2013 Landbaserte akvakulturanlegg for fisk og øvrige krav i forskriften. Det prosjekterende og det utførende foretak skal på skjema utarbeidet av Fiskeridirektoratet dokumentere at anlegget er blitt prosjektert etter NS 9416:2013 og at det ferdige anlegget samsvarer med prosjekteringen.

Skjema for registering av nye landbaserte akvakulturanlegg, avdelinger eller fellesfunksjoner

Eksisterende anlegg må dokumentere forsvarlig rømmingsteknisk standard gjennom en rømmingsteknisk rapport. Den rømmingstekniske rapporten inneholder følgende dokumenter:

  • En tilstandsanalyse av anlegget i samsvar med krav i forskriften
  • Plantegning og prosessdiagram over avløps- og leveringssystem
  • Risikovurdering for drift av anlegget og leveranse av fisk
  • Informasjon om anleggets oppbygning og funksjon
  • Geoteknisk vurdering
  • Vedlikeholdsplan

Det er krav om at den eller de som utarbeider den rømmingstekniske rapporten skal ha nødvendig kompetanse og være uavhengige. Tilstandsanalysen skal angi en tilstandsgrad (TG) for hver avdeling på anlegget og anlegget totalt. Tilstandsgraden vil angi om anlegget har forsvarlig teknisk standard (TG0, TG1 og TG2) eller uakseptabel standard (TG3).

Forskriften stiller også krav om at endringer og utskiftninger av komponenter ved anlegget skal journalføres.

Skjema for registering av rømmingsteknisk rapport

Krav til komponenter

Forskriften stiller krav til at komponenter skal være prosjektert, produsert og montert i samsvar med krav i NS 9416:2013. For nye anlegg gjelder dette alle komponenter som er relevante for rømming av fisk. For eksisterende anlegg gjelder det komponenter som tas i bruk etter forskriftens ikrafttredelsesdato.

For kar og slanger stilles det særskilt krav om at disse skal være produktsertifiserte av akkreditert sertifiseringsorgan. Produktsertifikatet er et bevis på at komponenten er prosjektert og produsert i samsvar med NS 9416:2013 og at produksjonen er underlagt løpende kontroll.

For kar, dødfisksystem, alarmsystem og hovedavløpssperre stilles det i tillegg krav om brukerhåndbok. For øvrige komponenter stilles det krav om produktdatablad. Det er produktsertifikater, brukerhåndbøker og produktdatablad som blir dokumentasjonen på at komponenter er prosjektert i samsvar med NS 9416:2013.

Oppdatert: 30.05.2020