Landbaserte anlegg

Forskrift om krav til teknisk standard for landbaserte akvakulturanlegg for fisk (FOR-2017-06-19-941) trådte i kraft 01.01.2018. Forskriften stiller krav til innehavere av akvakulturtillatelse og produsenter, leverandører, sertifiseringsorganer, prosjekterende og utførende foretak og inspeksjonsselskaper tilknyttet landbaserte akvakulturanlegg.

Hovedmomenter i forskriften

I ordningen må landbaserte akvakulturanlegg dokumentere overfor Fiskeridirektoratet at de innehar en forsvarlig teknisk standard for å hindre at fisk kan rømme fra anlegget. Når dette er gjort vil Fiskeridirektoratet utstede en brukstillatelse til anlegget. Brukstillatelsen er en bekreftelse på at vi har mottatt den nødvendige dokumentasjonen og at denne bekrefter at anlegget har forsvarlig teknisk standard. For nye anlegg kreves det at brukstillatelse må foreligge før en kan ha fisk i anlegget. For eksisterende anlegg må brukstillatelse foreligge innen 01.01.2021.

Nye anlegg oppfyller kravet om forsvarlig teknisk standard ved å følge NS 9416:2013 Landbaserte akvakulturanlegg for fisk og øvrige krav i forskriften. Dette dokumenteres overfor Fiskeridirektoratet ved at det sendes inn dokumentasjon som viser at anlegget er blitt prosjektert etter NS 9416:2013 og at det ferdige anlegget samsvarer med prosjekteringen.

Eksisterende anlegg må dokumentere forsvarlig rømmingsteknisk standard gjennom en rømmingsteknisk rapport. Den rømmingstekniske rapporten inneholder følgende:

  • En tilstandsanalyse av anlegget, utført etter NS 3424:2012 Tilstandsanalyse av byggverk og Veileder for tilstandsanalyse av landbaserte akvakulturanlegg
  • Plantegning over avløpssystem og leveringssystem i anlegget
  • Risikovurdering for drift av anlegget og leveranse av fisk
  • Geoteknisk vurdering
  • Vedlikeholdsplan

Det er krav om at den eller de som utarbeider den rømmingstekniske rapporten skal ha nødvendig kompetanse og være uavhengige. Tilstandsanalysen skal angi en tilstandsgrad (TG) for hver avdeling på anlegget og anlegget totalt. Tilstandsgraden vil angi om anlegget har forsvarlig teknisk standard (TG0, TG1 og TG2) eller uakseptabel standard (TG3).

Det kreves at tilstandsanalysen skal følge Veileder for tilstandsanalyse av landbaserte akvakulturanlegg. Denne veilederen er under utarbeidelse. De rømmingstekniske rapportene kan ikke utarbeides før Veileder for tilstandsanalyse er klar.

Krav til komponenter

Forskriften stiller krav til at komponenter skal være prosjektert, produsert og montert i samsvar med krav i NS 9416:2013. For nye anlegg gjelder dette alle komponenter. For eksisterende anlegg gjelder det komponenter som tas i bruk etter forskriftens ikrafttredelsesdato.

For kar, slanger og rør stilles det særskilt krav om at disse skal være produktsertifiserte av akkreditert sertifiseringsorgan. Produktsertifikatet er et bevis på at komponenten er prosjektert og produsert i samsvar med NS 9416:2013 og at produksjonen er underlagt løpende kontroll.

For kar, dødfisksystem, alarmsystem og hovedavløpssperre stilles det i tillegg krav om brukerhåndbok. For øvrige komponenter stilles det krav om produktdatablad. Det er produktsertifikater, brukerhåndbøker og produktdatablad som blir dokumentasjonen på at komponenter er prosjektert i samsvar med NS 9416:2013.

Innføring av forskriften

I den første tiden etter ikrafttredelsesdato vil det ikke være noen anlegg med brukstillatelse. På eksisterende anlegg uten brukstillatelse er det to paragrafer som vil være gjeldende før brukstillatelse er utstedt, §30 Krav til dokumentasjon ved endringer og utskiftning av utstyr og §31 Krav til loggføring og oppbevaring. §30 stiller krav til innehavere av eksisterende anlegg om at komponenter som tas i bruk etter forskriftens ikrafttredelse skal være i samsvar med kravene til komponenter i forskriften, og at dette skal kunne dokumenteres. §31 stiller krav til innehavere av eksisterende anlegg om at det skal føres logg over de endringer og utskiftninger som gjøres på anlegget. Denne loggen skal være på plass og i bruk nå.

Oppdatert: 22.11.2018