Vi bruker informasjonskapsler

Vi bruker informasjonskapsler på fiskeridir.no for å forstå hvordan besøkende bruker nettsiden, slik at vi kan forbedre tjenestene våre. Du kan hele tiden endre samtykket ditt her.

Tillatelse til akvakultur på land

Det er for tiden ikke mulig å søke om nye tillatelser til akvakultur på land for matfisk av laks, ørret og regnbueørret. 

Laksetildelingsforskriften § 7-3 fastsetter midlertidig stans i muligheten til å søke om nye tillatelser til akvakultur av laks, ørret og regnbueørret på land.

Fra 26. mai 2023 er det åpnet for å søke om nye tillatelser til settefisk og stamfisk på land i resirkuleringsanlegg, hvor minimum 95 % av vannet i anlegget gjenbrukes.

Retningslinjer

Tillatelsene avgrenses i maksimalt tillatt biomasse.

Det skal betales saksbehandlingsgebyr etter gebyrforskriften.

Nærings- og fiskeridepartementet har fastsatt retningslinjer for behandling av søknader om tillatelse til akvakultur av matfisk av laks, ørret og regnbueørret på land.

Retningslinjene presiserer anvendelsesområdet for laksetildelingsforskriften kapittel 5a om tillatelse til akvakultur på land, og retningslinjene er begrenset til presisering av skillet mellom akvakultur i sjø og akvakultur på land og presisering av hvordan tillatelser til akvakultur på land skal avgrenses.

Fiskeridirektoratet klageinstans

Søknader om tillatelse til akvakultur på land skal sendes til og avgjøres av fylkeskommunen i det fylket det søkes om tillatelse.

Fylkeskommunen har etter forvaltningsloven veiledningsansvar for søkere. Fiskeridirektoratet er klageinstans for vedtak fattet av fylkeskommunen.

Fiskeridirektoratet har ansvar for å klargjøre hvordan regelverket skal forstås.

Andre spørsmål

Tillatelser til akvakultur på land av andre arter enn laks, ørret og regnbueørret er ikke antallsbegrenset og heller ikke vederlagsbelagt.

Oversikt over tekniske krav til landbaserte anlegg .