Tillatelse til akvakultur på land

Laksetildelingsforskriften kapittel 5a åpner for en løpende og vederlagsfri tildeling av tillatelser til produksjon av laks, ørret og regnbueørret på land. Tillatelsene avgrenses i maksimalt tillatt biomasse.

Det skal betales saksbehandlingsgebyr etter gebyrforskriften.

Nærings- og fiskeridepartementet har fastsatt retningslinjer for behandling av søknader om tillatelse til akvakultur av matfisk av laks, ørret og regnbueørret på land.

Retningslinjene presiserer anvendelsesområdet for laksetildelingsforskriften kapittel 5a om tillatelse til akvakultur på land, og retningslinjene er begrenset til presisering av skillet mellom akvakultur i sjø og akvakultur på land og presisering av hvordan tillatelser til akvakultur på land skal avgrenses.

Fiskeridirektoratet klageinstans

Søknader om tillatelse til akvakultur på land skal sendes til og avgjøres av fylkeskommunen i det fylket det søkes om tillatelse.

Fylkeskommunen har etter forvaltningsloven veiledningsansvar for søkere. Fiskeridirektoratet er klageinstans for vedtak fattet av fylkeskommunen.

Fiskeridirektoratet har ansvar for å klargjøre hvordan regelverket skal forstås.

Andre spørsmål?

Tillatelser til akvakultur på land av andre arter enn laks, ørret og regnbueørret er ikke antallsbegrenset og heller ikke vederlagsbelagt.

Regelverket finner du i forskrift om tillatelse til akvakultur av andre arter enn laks, ørret og regnbueørret .

Her finner du oversikt over tekniske krav til landbaserte anlegg .