Som sagt i pkt. 3.4.2 kreves det tillatelse for å få klarert en lokalitet eller endring av lokaliteten, inkl. endring av MTB. Søknaden sendes fylkeskommunen der anlegget skal lokaliseres/er lokalisert. Dette vil framgå av de ulike forskriftene.

Det vil bli laget oversikt over myndigheten til fylkeskommunene, Fiskeridirektoratet sentralt og Fiskeridirektoratets regionkontorer inkl. kompetanse mht plan, innsigelse og KU.Disse vil bli lagt på nettet, se lenke i del 6.

Når det gjelder lokalitetsklarering, viser vi til saksgangen i figur 4 og tidsfrister i figur 3.