3.6.1.1. Mottak av søknaden

Oppsummeringen i søknadsskjemaene er til hjelp for forvaltningens kontroll av komplett søknad. Nedenfor nevnes spesielt noen punkt der vi viser til veilederen for søknadsskjema.

 • Er søknaden mottatt av rett etat
 • Er søknaden mottatt av rett fylkeskommune
 • Planstatus, jf. veilederen pkt. 2.1
 • Behovet for søknaden pkt. 2.2.
 • Antall disponible lokaliteter pkt. 3.5.1
  For søknad om lokalitetsklarering for laksefisk, må en sjekke om søknaden vil komme i strid med antall tillatte lokaliteter per tillatelse, jf laksetildelingsforskriften § 34.
 • Miljøtilstand – se veileder pkt. 4.3.3.
  FK har lesetilgang til Fiskeridirektoratets miljødatabase, jf. pkt. 2.2.2.1. og 3.6.1.5.
  Det er laget en fellesinstruks til fylkesmennene og Fiskeridirektoratets regionkontor datert 03.05.05. Det har pågått et arbeid med å få MOM reglene inn i driftsforskriften. Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif) har også laget forslag om regler i tildelingsfasen som omhandler MOM, men det er uklart når disse vil bli vedtatt.
 • Gebyr – veileder pkt. 6.1.1.
  • Sjekke kvittering for betalt gebyr. Veilederen sier hva som kan aksepteres som kvittering.
  • Sjekke at riktig gebyr er betalt.
   Etter gebyrforskriften skal det for alle typer søknader som behandles iht. A-loven betales saksbehandlingsgebyr. Ved søknad om for eksempel samlokalisering skal det betales ett gebyr per søker per lokalitet.
   Det skal betales ett gebyr per søknad. Ved søknad om samlokalisering vil det være gebyrplikt for hver tillatelse som søkes til lokaliteten, selv om disse innehas av den samme. Se og veiledning til utfylling av søkandsskjema pkt. 6.1.1.
 • Kartutsnitt og anleggsskisse – se veileder pkt. 6.1.3.
 • Undervannstopografi – se veileder pkt. 6.1.4
 • Beredskapsplan – se veileder pkt. 6.1.5.
 • Konsekvensutredning – se veileder pkt. 6.1.6. og pkt. 2.3.
 • Særskilt vedlegg ved store lokaliteter – se veileder pkt. 6.1.7.
 • Samtykkeerklæring – se veileder pkt. 6.1.8.
 • Ev. tilsagn om tillatelse – se veileder pkt. 6.2.2.
 • Sikkerhetsstillelse – se veileder side 7.
  Ved søknad om blåskjell må det sjekkes om kravet til sikkerhetsstillelse er oppfylt, jf. tildelingsforskriften § 10a og veileder side 7. Dette innebærer at søker må vise dokumentasjon på at han har innbetalt et depositum på kr. 2.500 per omsøkt dekar til sperret konto, eller en forsikring som gir tilsvarende dekning eller stilt annen likeverdig sikkerhet.
 • Er det konflikt med NLF/NLV – se forskriften for nasjonale laksefjorder FOR 2009-06-22 nr. 961.
 • Er søknaden i strid med de spesielle reglene for Hardangerfjorden, eller andre ”frysområder”, jf. forskrift av 13.10.09.
 • Søkes det om tillatelse til flere arter? Jf. forbudet mot flere arter i samme tillatelse i tildelingsforskriften andre arter § 4.
 • Søkes det om fremmede arter, jf. tildelingsforskriften andre arter § 4.
 • Ved søknad om tillatelse der det kreves ferskvann, sjekke at NVE har gitt nødvendig tillatelse.
 • Søkes det om drift utenfor regionen, ev. dispensasjon fra regiontilknytningen, se pkt. 3.8.1.1.
 • Om søknaden er underskrevet.

Videre bør følgende forhold vurderes;

 • Habilitet hos saksbehandler/leder
 • Er selskapet som søker stiftet? Selv om selskapet ikke er registrert, må det foreligge stiftelsesdokument på søknadstidspunktet.
 • Er søker legitimert, ev. fullmektig.
  En bør sikre at søker, for eksempel ved søknad om ny lokalitet, er den samme som innehar tillatelsen. Dette sjekkes via A-registeret.
  Fullmektig. Hvis søker representeres av annen fullmektig enn advokat, bør en undersøke om det foreligger fullmakt, jf. fvl. 12 fjerde ledd.
 • Leie av tillatelse
  Sjekke om søknaden innebærer leie av tillatelsen.
  Iflg. A-loven § 19 tredje ledd er leie av akvakulturtillatelser ikke tillatt. Fiskeridirektoratet sentralt har myndighet til å dispensere fra forbudet i særlige tilfeller. Se også ot.prp. nr. 61 (2004-2005) om lov om akvakultur side 26 pkt. 6.12.
  Dette betyr ikke at innehaver av tillatelsen kan leie tjenester. Vi har langvarig praksis for at innehaver må eie fisken, og må videre ha det praktiske og merkantile ansvaret for driften.
 • Søknad om forhold hvor det ikke er dispensasjonsadgang.
  Hvis FK mottak søknader om dispensasjon i tilfeller hvor forskriften ikke åpner for dette, er det ikke adgang til å dispensere, jf fvl § 40. Dette kan for eksempel være søknad om laksekonsesjoner i sjø utenom runder, større MTB enn forskriften sier, etc. I slike tilfeller må FK avslå søknaden uten videre saksbehandling.