Elektronisk rapportering fra fiskefartøy

Her finner du det du som skipper må vite om hva og når du må rapportere, når du skal på fiske.

Du kan også lese om hvordan håndhevelsen av regelverket blir, og hvem du kan spørre om du trenger hjelp.

Hvem må rapportere

Alle fiske- og fangstfartøy må rapportere elektronisk.

Kravet gjelder fra:

 • 1. juli 2022: alle fartøy over 11 meter
 • 1. juli 2023: alle fartøy over 10 meter
 • 1. januar 2024: alle fartøy under 10 meter

Slik rapporterer du

Du må sende tre meldinger i løpet av en tur. Meldingen må du sende fra et godkjent ERS-system på båten din.

Du må sende melding om:

 • havneavgang
 • fangst
 • havneanløp

Dersom fartøyet gjennomfører aktivitet som defineres som omlasting, må du også sende omlastingsmelding. Dersom du fisker i fiskevernsonen er det egne krav i tillegg.

Klikk på boksene for hva du må rapportere om i hver av meldingene, og når du må melde fra.

Når skal du melde

Før fartøyet legger fra kai.

Dette må du melde om

 • Havnen fartøyet går fra​
 • Dato og tid for havneavgang​
 • Kvantum om bord​ ved havneavgang
 • Planlagt fiskeriaktivitet. For fartøy under 15 meter er dette frivillige opplysninger.   

Leverandørene har laget systemer som  henter en rekke data automatisk.

Når trenger du ikke å melde

Du trenger ikke sende melding hvis du

 • ikke skal fiske på turen, for eksempel hvis båten skal til verksted eller lignende

Når skal du melde

​Du må sende melding om fangst minst én gang daglig etter at du sendte meldingen om havneavgang. Meldingen må du sende inn senest klokken 23.59 i universell tid (UTC).

Du må sende melding om fangst fram til fisket er avsluttet og du har sendt melding om havneanløp.

Flere fiskerioperasjoner på samme tur

Hovedregelen er at du skal registrere hver enkelt fiskeoperasjon og at dette skal skje fortløpende, men det er tillatt å registrere flere fiskeoperasjoner samtidig.

Med fiskeoperasjon menes perioden fra det tidspunkt et sammenhengende fiskeredskap settes i sjøen til det er tatt opp fra sjøen. Fiskeoperasjonen er fullført når fiskeredskapet er tatt opp av sjøen.

Dette må du melde om

 • Hvor og når fisket er påbegynt
 • Redskap og relevante data 
 • Redskapsproblemer​
 • Hvor og når fisket er avsluttet
 • Total fangst, fordelt på art i kilo rund vekt

Du oppgir alle fiskerioperasjoner og fangst tatt i tidsrommet 00.00–23.59 i universell tid (UTC).

Unntak

Disse fartøyene har unntak fra å registrere hver enkelt fiskerioperasjon, og kan oppgi fangstopplysninger per døgn:

 • Fartøy som fisker med garn, line, teiner eller høster tare
 • Fartøy under 15 meter  som fisker med trål, snurrevad eller notredskap i norske farvann
 • Fartøy som høster tare fra ulike høstingsfelt i løpet av samme døgn, skal angi høstingsopplysninger per felt og før feltskifte

Les mer

Du kan lese mer om krav til når meldingen skal sendes i ERS-forskriften § 12

Når må du melde

Senest 2 timer før anløp til havn, uansett om det skal landes fangst eller ikke.

Dersom siste fiskeoperasjon blir gjort nærmere havn enn 2 timer, sender du meldingen snarest mulig før havneanløp.

Dette må du melde om

 • Havnen som skal benyttes​
 • Dato og tid for anløp havn​
 • Landingsanlegg, dato og tid for start av landing​
 • Kvantum om bord
 • Kvantum som skal landes

Dellandinger

Ved dellandinger skal du sende POR-melding for hver landing.

 • Dersom fartøyet må forflytte seg for å gjennomføre dellanding og det ikke gjennomføres fangstoperasjoner under forflytningen, er det ikke krav om å sende melding om havneavgang eller melding om fangst før neste POR-melding sendes.
 • Tidsfristen (2 timer) gjelder i disse tilfellene kun for den første landingen.

Du kan lese mer om krav til når meldingen skal sendes i ERS-forskriften § 13.

Når skal du melde

Fartøyet som avgir fangst skal senest 24 timer før omlastingen, sende melding om omlasting til Fiskeridirektoratet.

Særlige regler:

 • Fartøy som avgir fangst av tare skal sende melding om omlasting senest en time etter at omlastingen er avsluttet.
 • Fartøy som skal avgi fangst ved at fangsten lås- eller stengsettes skal sende melding om omlasting senest 2 timer før omlastingen påbegynnes.
 • Dersom det skal gjennomføres en omlasting mellom norske fartøy for tilvirkning på det mottakende fartøy, skal melding om omlasting sendes senest 2 timer før omlastingen påbegynnes.
 • Dersom fiskeoperasjonen og lås- eller stengsettingen er en sammenhengende aktivitet skal melding om omlasting sendes så snart som mulig etter at lås- eller stengsettingen er gjennomført. Det samme gjelder fartøy som foretar dellanding av fangst til havn før det skal overføre restkvantum til merd, hvor merden er plassert mindre enn 2 timer fra havn.

Mottakende fartøy

Fartøy som har mottatt fangst skal senest en time etter at den enkelte omlasting er avsluttet, sende elektronisk melding om omlasting.

Håndhevelse av regelverket

I løpet av det første året etter at kravet trer i kraft er det viktigste at du som skipper blir kjent med rapporteringskravene og -systemene. I denne perioden er det lov å gjøre feil, og Fiskeridirektoratet vil bistå deg med veiledning.

Det viktigste kravet er at du sender meldingene innenfor de bestemte fristene. Ellers vil kontroll og håndheving av rapporteringskravet være basert på en konkret vurdering av det enkelte tilfellet.

Var denne nettsiden nyttig?

Vil du hjelpe oss med å gjøre nettsiden bedre? Vi setter stor pris på om du har noen minutter til å svare på noen få spørsmål. Du er helt anonym.

Ja, jeg vil svare

Vil du hjelpe oss å forbedre formidlingen av data?

Det tar et par minutter, og kommer deg og andre til gode seinere.

Gå til undersøkelsen