Vi bruker informasjonskapsler

Vi bruker informasjonskapsler på fiskeridir.no for å forstå hvordan besøkende bruker nettsiden, slik at vi kan forbedre tjenestene våre. Du kan hele tiden endre samtykket ditt her.

Elektronisk rapportering fra fiskefartøy

Her finner du det du som skipper må vite om elektronisk fangstrapportering (ERS).

Du finner også informasjon om håndhevelsen av regelverket, godkjente rapporteringssystem og hvem du skal spørre om du trenger hjelp.

Hvem må rapportere

Alle fiske- og fangstfartøy skal rapportere elektronisk. Det er ansvarshavende om bord som skal sikre at rapporteringen blir gjort og at meldingene er gyldige, det vil si at du mottar returmelding (ACK).

Kravet gjelder fra:

 • 1. juli 2023: alle fartøy på og over 10 meter
 • 1. januar 2025: alle fartøy på og over 8 meter

Når det gjelder fartøy under 8 meter største lengde vil reglene gjelde fra et senere tidspunkt som Nærings- og fiskeridepartementet bestemmer.

Slik rapporterer du

Hvilke meldinger du må sende bestemmes av hvilket fartøy du fisker fra. 

 • Etter fiskeriaktivitet må du sende melding om havneanløp (POR) 
 • Meldingen må du sende fra et godkjent ERS-system fra fartøyet ditt 

Du må sende tre typer meldinger i løpet av en tur. Du må sende melding om: 

 • havneavgang
 • fangst 
 • havneanløp 

Meldingene må du sende fra et godkjent ERS-system på båten din. 

Dersom fartøyet gjennomfører aktivitet som defineres som omlasting, er det egne regler. Det kan du lese om under omlastningsmelding (TRA). 

Om meldingene

Se hva du må rapportere om, og når du må melde fra.

Hvem skal melde

Fartøy på eller over 11 meter største lengde.

Når skal du melde

Før fartøyet legger fra kai.

Dette må du melde om

 • Havnen fartøyet går fra​
 • Dato og tid for havneavgang​
 • Kvantum om bord​ ved havneavgang
 • Fartøy over 15 meter må også rapportere planlagt fiskeriaktivitet

Leverandørene har laget systemer som  henter en rekke data automatisk.

Når trenger du ikke å melde

Du trenger ikke sende melding hvis du

 • ikke skal fiske på turen, for eksempel hvis fartøyet skal til verksted eller lignende

Hvem skal melde

Fartøy på eller over 11 meter største lengde.

Når skal du melde

​Du må sende melding om fangst minst én gang daglig etter at du sendte meldingen om havneavgang. Meldingen må du sende inn senest klokken 23.59 i universell tid (UTC). 

Du må sende melding om fangst fram til fisket er avsluttet og du har sendt melding om havneanløp.

Flere fiskerioperasjoner på samme tur

Hovedregelen er at du skal registrere hver enkelt fiskeoperasjon og at dette skal skje fortløpende, men det er tillatt å registrere flere fiskeoperasjoner samtidig.

Med fiskeoperasjon menes perioden fra det tidspunkt et sammenhengende fiskeredskap settes i sjøen til det er tatt opp fra sjøen. Fiskeoperasjonen er fullført når fiskeredskapet er tatt opp av sjøen.

Dette må du melde om

 • Hvor og når fisket er påbegynt
 • Redskap og relevante data 
 • Redskapsproblemer​
 • Hvor og når fisket er avsluttet
 • Total fangst, fordelt på art i kilo rund vekt

Du oppgir alle fiskerioperasjoner og fangst tatt i tidsrommet 00.00–23.59 i universell tid (UTC). 

Unntak

Disse fartøyene har unntak fra å registrere hver enkelt fiskerioperasjon, og kan oppgi fangstopplysninger per døgn:

 • Fartøy som fisker med garn, line, teiner eller høster tare
 • Fartøy under 15 meter  som fisker med trål, snurrevad eller notredskap i norske farvann
 • Fartøy som høster tare fra ulike høstingsfelt i løpet av samme døgn, skal angi høstingsopplysninger per felt og før feltskifte

Fartøy under 15 meter

For fartøy under 15 meter er det lov å rapportere opptil 200 kilo bifangst samfengt (usortert). Dette gjelder ikke for fartøy over 12 meter som fisker i Skagerrak. 

Les mer

Du kan lese mer om krav til når meldingen skal sendes i ERS-forskriften § 12 

Hvem skal melde

Fartøy på eller over 10 meter største lengde.

Når må du melde

Etter fiskeriaktivitet må du sende melding senest 2 timer før havneanløp, uansett om det skal landes fangst eller ikke. 

Dersom siste fiskeriaktivitet blir gjort nærmere havn enn 2 timer, sender du meldingen snarest mulig før havneanløp. 

Har du fangst om bord skal du sende melding før hvert havneanløp frem til all fangst er levert. Etter fiskeriaktivitet uten fangst om bord, skal du sende melding før første havneanløp. 

All fangst om bord i fartøyet må rapporteres. Melding om havneanløp skal derfor også inneholde fangst som ikke føres på landings- og sluttseddel. 

Dette må du melde om

 • Havnen som skal benyttes​
 • Dato og tid for anløp havn​
 • Landingsanlegg, dato og tid for start av landing​
 • Kvantum om bord, fordelt på art i kilo rund vekt 
 • Kvantum som skal landes, fordelt på art i kilo rund vekt 

Dellandinger

Hver landing skal ha egen POR-melding før ankomst til kai.

 • Leverer du til forskjellige mottak, må du sende ny POR-melding før ankomst til neste mottak, inntil all fangst er levert.
 • Tidsfristen (2 timer) gjelder i disse tilfellene kun for den første landingen, men ny POR-melding skal være sendt før neste havneanløp.
 • Fartøy over 11 meter trenger ikke sende avgangsmelding (DEP) og melding om fangst (DCA) dersom det ikke gjennomføres fiskeriaktivitet mellom dellandingene. Da sendes bare POR-melding i forkant av hvert anløp/mottak.

Du kan lese mer om krav til når meldingen skal sendes i ERS-forskriften § 13.

Fartøy under 15 meter

For fartøy under 15 meter er det lov å rapportere opptil 200 kilo bifangst samfengt (usortert). Dette gjelder ikke for fartøy over 12 meter som fisker i Skagerrak. 

Når skal du melde

Fartøyet som avgir fangst skal senest 24 timer før omlastingen, sende melding om omlasting til Fiskeridirektoratet.

Særlige regler:

 • Fartøy som avgir fangst av tare skal sende melding om omlasting senest en time etter at omlastingen er avsluttet.
 • Fartøy som skal avgi fangst ved at fangsten lås- eller stengsettes skal sende melding om omlasting senest 2 timer før omlastingen påbegynnes.
 • Dersom det skal gjennomføres en omlasting mellom norske fartøy for tilvirkning på det mottakende fartøy, skal melding om omlasting sendes senest 2 timer før omlastingen påbegynnes.
 • Dersom fiskeoperasjonen og lås- eller stengsettingen er en sammenhengende aktivitet skal melding om omlasting sendes så snart som mulig etter at lås- eller stengsettingen er gjennomført. Det samme gjelder fartøy som foretar dellanding av fangst til havn før det skal overføre restkvantum til merd, hvor merden er plassert mindre enn 2 timer fra havn.

Mottakende fartøy

Fartøy som har mottatt fangst skal senest en time etter at den enkelte omlasting er avsluttet, sende elektronisk melding om omlasting.

Fartøy under 15 meter

Fartøy under 15 meter som lagrer fisk levende i norske farvann, herunder lås- og stengsetting, er fritatt fra å sende omlastingsmelding for denne aktiviteten. Dette gjelder ikke for fartøy over 12 meter som fisker i Skagerrak. 

Håndhevelse av regelverket

I løpet av det første året etter at kravet trer i kraft er det viktigste at du som skipper blir kjent med rapporteringskravene og -systemene. I denne perioden er det lov å gjøre feil, og Fiskeridirektoratet vil bistå deg med veiledning. 

Det viktigste kravet er at du sender meldingene innenfor de bestemte fristene, og sjekker at meldingene er gyldige, det vil si at du mottar returmelding (ACK). Ellers vil kontroll og håndheving av rapporteringskravet være basert på en konkret vurdering av det enkelte tilfellet.

Dersom fangst bevisst eller gjentatte ganger blir feilrapportert, vil Fiskeridirektoratet vurdere reaksjoner ved regelbrudd.

Forsinket leveranse eller installering

Du kan ikke bruke fartøyet selv om det er bestilt utstyr og avtalt installering. Ved forsinkelser hos leverandør eller installatør må du vente til utstyret er på plass. Alternativet er at du benytter deg av en annen leverandør eller installatør som ikke har forsinkelser. 

Du må derfor skaffe nødvendig utstyr i god tid før planlagt bruk av fartøyet.

Trenger du hjelp?

For tekniske spørsmål, opplæring og bruk av fangstdagbok, må du kontakte support hos din leverandør. 

For alle andre henvendelser, inkludert spørsmål om regelverk, returmeldinger, behov for veiledning, og saker som haster, kontakt Norsk FMC. 

E-post: 

Telefon FMC: 55 23 83 36