Rapportering på havet

Alle norske fartøy som driv ervervsmessig fiske og fangst er pålagde å rapportere fangst og aktivitet på havet. Føremålet med rapporteringsplikta er å leggje til rette for effektiv regulering av fiskeria, gje betre kontroll med ressursuttaket og eit godt grunnlag for statistikk og forsking.

Fartøy på eller over 15 meter er pålagde å rapportere fangst- og aktivitetsdata elektronisk (ERS). Desse fartøya er også pålagde å rapportere posisjonen til fartøyet elektronisk.

Fartøy mellom 13 og 15 meter pålagde å rapportere fangstmeldingar elektronisk ved hjelp av kystfiskeappen.

Elektronisk rapportering erstattar tidlegare rapportering på papir i fangstdagboka. Bruken av fangstdagbok på papir er difor oppheva, med unnatak for fartøy som har dispensasjon frå kravet til elektronisk rapportering.

Innsyn i ERS- og VMS-data

Det er eit generelt mål at forvaltninga bidrar til større openheit om data som blir mottatt frå fiskerinæringa.

Avhengig av kor mange innsynskrav vi får, og kor omfattande desse dataa er, må ein rekne med til tider vesentleg sakshandsamingstid.

Openheit om fangst- og aktivitetsdata (ERS) og posisjonsrapportering