Vi bruker informasjonskapsler

Vi bruker informasjonskapsler på fiskeridir.no for å forstå hvordan besøkende bruker nettsiden, slik at vi kan forbedre tjenestene våre. Du kan hele tiden endre samtykket ditt her.

Derfor er rapportering og sporing viktig

Pålagt bruk av posisjonsrapportering (VMS) og elektronisk rapportering av fangst- og aktivitetsdata (ERS) er et sentralt element i fiskeriforvaltningen.

Det er mange gode grunner til at det skal innføres posisjonsrapportering (VMS) og elektronisk rapportering av fangst- og aktivitetsdata (ERS) for alle kommersielle norske fiskefartøy. Noen av fordelene er at det bidrar til å forhindre fiskerikriminalitet og konkurransevridning. I tillegg er korrekt rapportering en forutsetning for et bærekraftig fiske. 

Korrekt rapportering av høstingsaktiviteten er sammen med forskning på bestandene helt avgjørende for myndighetenes forvaltning av fiskeribestandene, blant annet som grunnlag for at forskerne skal kunne si noe om hvor store bestandene er og gi råd om hvor mye fisk som kan høstes.

Fiskeriforhandlinger med andre nasjoner

I fiskeriforhandlinger med andre land avtales totalkvoter og fordelingen av totalkvoten mellom kyststatene. Gjennom fiskeriavtalene har vi forpliktet oss til å ikke fiske mer enn vår andel av totalkvotene.

Fortløpende rapportering av fangst fra den norske fiskeflåten er et viktig verktøy for å kunne følge med på at vi ikke fisker utover den nasjonale kvoten. Bedre og mer nøyaktig rapportering av ressursuttaket bidrar til å styrke norske posisjoner i fiskeriforhandlingene.

Dokumentert bærekraftig fiske kan gi tilgang til bedre betalende marked og bedre pris

Forbrukere blir stadig mer bevisste på at fisken vi spiser må komme fra dokumentert bærekraftige fiskerier, og at høstingen er lovlig og etisk gjennomført. Oppfyller vi forbrukernes forventning til dokumentasjon blir norske sjømatprodukter mer attraktive i markedet og norsk fiskerinæring kan dermed ta en høyere pris for dem.

Reduserer risikoen for fiskerikriminalitet og gir like konkurransevilkår

Fisken i havet er vår felles eiendom, og fiskeriene bidrar med store summer til det norske fellesskapet. Underrapportering av fangst og annen ulovlig fiskeriaktivitet betyr at det stjeles fra fellesskapskassen.

Økte rapporteringskrav under utøvelsen av fisket bidrar til å forebygge og redusere risikoen for fiskerikriminalitet, ved at fisker må rapportere fangsten før hen vet om landingen blir kontrollert.

Feil- eller underrapportering av fangster er også konkurransevridende: De som vil drive lovlig fiske får dårligere betalt for sin fangst, når noen opptrer kriminelt og stjeler fra felleskassen. 

Posisjonere fiskerne

Det blir stadig mer konkurranse om plassen i våre hav- og kystområder. Mer data om hvor norske fiskere operer vil bidra til å synliggjøre fiskernes behov og dermed hindre at stedene fiskeriene kan utøves stadig marginaliseres.

Samarbeid med næringen

I løpet av 2022-2024 skal kravene til VMS og ERS utvides til også å gjelde for fiskefartøy under 15 meter. I denne perioden vil vi videreføre dialogen med næringen for fortløpende avklare spørsmål og problemstillinger som kommer opp.

Fiskeridirektoratet vil også ved innføring av de nye kravene gjennomføre en trinnvis håndhevelse, hvor det legges stor vekt på veiledning.