Vi bruker informasjonskapsler

Vi bruker informasjonskapsler på fiskeridir.no for å forstå hvordan besøkende bruker nettsiden, slik at vi kan forbedre tjenestene våre. Du kan hele tiden endre samtykket ditt her.

Slik rapporteres rund og ubearbeidet fangst

Her finner du nyttig informasjon om rapportering av fangst på sjø og land. 

Fiskeridirektoratet har utarbeidet en oversikt om hva som skal rapporteres på sjø og land når fangsten leveres til mottaksanlegget rund og ubearbeidet. Bløgging regnes ikke som bearbeiding.

I oversikten finner du også en beskrivelse om hvordan fangsten kontrolleres, og hvordan kvoteavregning gjennomføres.

ERS-forskriften regulerer hvilke meldinger som skal sendes og hva de ulike meldingene skal inneholde. I det elektroniske rapporteringssystemet (ERS) skal fangst alltid rapporteres per art i rund vekt.

Med rund vekt menes den vekten fisken har når den blir tatt om bord i båten, inkludert mageinnhold med videre, og før eventuell bearbeiding.

Når fangsten oppbevares rund og ubearbeidet om bord skal det ikke gjøres noen beregninger før kvantumet rapporteres i ERS. Dette gjelder uansett hvordan fangsten skal omsettes.

Ved kontroll vil Fiskeridirektoratet ta hensyn til fisken tilstand når eventuelle avvik mellom rapportert rund vekt, og veid og seddelført fangst vurderes.

Krav til registrering av fangst på landings- eller sluttseddel i forbindelse med landing reguleres av landingsforskriften.

Når fisken landes på et mottaksanlegg skal fangstens vekt fordelt på art og størrelse føres på seddelen, altså slik fisken (produktet) veies og omsettes hos kjøper. Fisker eller kjøper skal ikke gjøre noen form for omregning av det kvantum som føres på seddel. 

Når Fiskeridirektoratet kontrollerer en landing vil inspektørene sammenligne fangst rapportert i ERS, innveid kvantum og seddelført kvantum.

Dersom det er avvik mellom fangst rapportert i ERS, og innveid kvantum eller seddelført kvantum vil Fiskeridirektoratet ta hensyn til fiskens tilstand, blant annet fiskens mageinnhold, og mengde rogn og melke/isselje mv.

Under vinterfisket etter torsk vil det si at avvik mellom rapportert rund og ubearbeidet torsk i ERS og seddelført sløyd vekt ved landing kan være større enn den offisielle faktoren på 1,5 (sløyd uten hode) skulle tilsi, uten at direktoratet vil reagere.

For å kunne dokumentere omregningsfaktoren mellom rund og sløyd vekt for torsk i den enkelte landing, vil Fiskeridirektoratet under kontrollen kunne gjennomføre en sløyeprøve. Sløyeprøven gjennomføres i samarbeid med mottaket og fisker.

Hvordan fisk kvoteavregnes bestemmes av landingsforskriften og forskrift om omregningsfaktorer fra produktvekt og antall rund vekt.

Når fisken veies, omsettes og seddelføres rund vil kvantumet som salgslaget kvoteavregner fartøyets kvote samsvare med seddelført kvantum.

Når fisken leveres sløyd eller sløyes på mottaket, og den deretter veies, omsettes og seddelføres sløyd, vil salgslaget bruke de offisielle omregningsfaktor gitt i forskrift om omregningsfaktorer til å omregne seddelført kvantum til rund vekt. Fartøyet kvoteavregnes deretter basert på det omregnede kvantumet.

Oppdatert: 22.03.2022