Slik rapporterer du ubearbeidet fangst

Oppskrift for rapportering av torsk og andre arter, som leveres ubearbeidet rund til mottaksanlegget.

  1. Fartøy som er pålagt å rapportere fangst på havet enten via ERS eller kystfiskeappen. Du skal rapportere fangsten fordelt på art i rund vekt.

    Det vil si at det er den faktiske vekten til fisken slik den tas om bord (rund eller levende) som skal oppgis i det elektroniske rapporteringssystemet.

    I et slikt tilfelle skal det ikke foretas noen beregninger av den runde vekten basert på noen former for omregningsfaktorer.
     
  2. Når fisken landes på et mottaksanlegg skal fangstens vekt fordelt på art og størrelse føres på seddelen, altså slik fisken veies og omsettes hos kjøper. Igjen uten at fisker eller kjøper skal gjøre noen som helst form for omregning av kvantum som føres på seddel.

I de tilfeller fisken omsettes rund vil salgslaget foreta en direkte avregning av registrert vekt på seddel fra fartøyets tildelte kvote.

I de tilfeller fisken sløyes på land og omsettes sløyd vil salgslaget først foreta en omregning av det seddelførte kvantumet til rund vekt basert på de offisielle omregningsfaktorene. Deretter avregner salgslaget omregnet kvantum fra fartøyets tildelte kvote.

Når en landing blir kontrollert vil Fiskeridirektoratets inspektører sammenholde fangst rapportert i det elektroniske rapporteringssystemet eller i kystfiskeappen med innveid kvantum og seddelført kvantum.

Når avvik mellom rapportert, veid og seddelført fangst vurderes vil Fiskeridirektoratet ta hensyn til fiskens biologiske kondisjon til enhver tid.

Oppdatert: 22.03.2022