Vi bruker informasjonskapsler

Vi bruker informasjonskapsler på fiskeridir.no for å forstå hvordan besøkende bruker nettsiden, slik at vi kan forbedre tjenestene våre. Du kan hele tiden endre samtykket ditt her.

Avklaringer om rapportering og sporing

Her finner du svar på vanlige stilte spørsmål om bruk av elektronisk rapportering og sporing. 

Klikk på boksene for å lese mer. 

Norske fiske- og fangstfartøy på eller over 10 meter skal fra og med 1. juli 2023 rapportere fangst og aktivitet på havet, uavhengig av hvor de befinner seg. Fartøyene skal benytte godkjent utstyr for elektronisk rapportering og posisjonssporing.

Fiske- og fangstfartøy er fartøy som er utstyrt for eller driver fiske og fangst i ervervsøyemed, eller fartøy som bistår fiskeflåten. Det gjelder også transportfartøy som mottar fangst og lete- og forsøksfartøy. 

Hvis fartøyet ikke er i bruk, trenger du ikke skaffe utstyr til elektronisk rapportering og sporing. Det kan for eksempel være hvis det ligger i opplag, eller i ro i sjøen uten å endre posisjon.

Hvis du tar fartøyet i bruk, gjelder kravet til sporing som normalt. Skal du også bruke det til fiske eller fangst, må du i tillegg følge kravene til elektronisk rapportering.

Hvis du bare fisker i deler av året, må du likevel ha utstyr for elektronisk rapportering og sporing på fartøyet. Men det er noen unntak for når du må rapportere, og når du må ha på sporing: 

  • Du kan pause abonnementet for elektronisk rapportering i periodene du ikke bruker fartøyet i fiske. Ta kontakt med leverandøren din for hjelp med dette. 
  • Hvis du bare skal flytte fartøyet uten å fiske, trenger du ikke rapportere. Men det er likevel krav om sporing.  
  • Sporingsutstyret skal som hovedregel alltid være påskrudd, selv om du ikke er i fiske. Et unntak kan være er når du er i landligge uten strøm over lengre tid eller fartøyet er på slip. I slike tilfeller kan du koble av strømmen til  sporingsutstyret etter gjeldende rutiner. 

Når fartøyet ditt deltar i et registrert samfiske etter torsk, hyse og sei er det kun ett fartøy som deltar aktivt. Det er dette aktive fartøyet som skal rapportere fiske- og fangstaktivitet elektronisk. Det passive fartøyet trenger derfor ikke posisjonsrapportering (VMS) eller elektronisk rapportering (ERS) dersom det ligger i opplag, eller i ro i sjøen uten å endre posisjon.

Når fartøyet ditt deltar i et registrert pelagisk samfiske, er det tilstrekkelig at kun ett av de to fartøyene rapporterer fiske- og fangstaktivitet elektronisk (ERS). Det gjelder selv om begge deltar aktivt i fisket. Begge fartøy skal rapportere posisjon via sporingsutstyret (VMS).

Ved fiske- og fangstaktivitet utenom samfiskelaget gjelder rapporteringskravene per fartøy. Vi gjør også oppmerksom på at aktivitetskravet som følger av samfiskeordningene må følges.

Fartøy over 15 meter største lengde må sende omlastingsmelding (TRA) ved låssettingfiske.

Fartøy under 15 meter som lagrer fisk levende i norske farvann, herunder lås- og stengsetting, er fritatt fra å sende omlastingsmelding (TRA) for denne aktiviteten. Dette gjelder ikke for fartøy over 12 meter som fisker i Skagerrak. 

Rapportering til salgslaget gjør du som før. Se høstingsforskriften § 37 (lovdata.no)

For fartøy mellom 10-11 meter er det bare melding om havneanløp (POR) som skal sendes. Det betyr at når du bare overfører fangsten til levendelagring, skal du ikke føre opp dette kvantumet på melding om havneanløp. Melding om havneanløp skal ikke inneholde fangst du har til levendelagring før du skal lande fangsten. 

Du sender derfor melding om havneanløp uten fangst de gangene du overfører fangsten til levendelagring. Når du skal lande fangsten skriver du kvantum du har om bord/skal lande i melding om havneanløp før du ankommer kai. Merk at dette gjelder bare for fartøy under 11 meter. For fartøy over 11 meter gjelder andre regler.  

Oppbevaring av hummer i sjøen fra Vestland til grensen mot Sverige skal i desember rapporteres til Fiskeridirektoratet: Oppbevare hummar i sjøen (fiskeridir.no)

Fartøy som har ervervstillatelse og dermed er merkeregistrert, kan ikke brukes til fritidsfiske.

All fangst skal rapporteres, også når du bruker fartøyet til fiske av agn til eget bruk. Se også ERS-forskriften §12 (lovdata.no).

Hjelpefartøy som ikke er merkeregistrerte og som kun bistår et fiskefartøy under fiske, trenger ikke eget rapportering- og sporingsutstyr.

Hvis du fisker med kilenot eller sitjenot, må du sende melding om havneavgang (DEP), fangst (DCA) og / eller havneanløp (POR), avhengig av størrelsen på fartøyet. Hvis fartøyet er over 15 meter, må du også sende omlastingsmelding (TRA). Låset rapporterer du til salgslaget på vanlig måte. Fartøy under 15 meter er ikke pålagt å sende omlastingsmelding. 

Det er en akseptert praksis at mindre, ikke merkeregistrerte fartøy , bistår kvotefartøyet og at kvotefartøyet ikke alltid deltar under fisket sammen med de mindre fartøyene. I slike tilfeller må:

  • kvotefartøyet være tilstede og rapportere ved setting av redskapet og ved opptak fra lås. Det gjelder uavhengig av om fangsten føres av kvotefartøyet selv eller av hjelpefartøyet.
  • både hjelpefartøyet og kvotefartøyet skal være tilstede ved opptak fra lås og skriving av landings- eller sluttseddel.

I begge tilfellene skal det sendes elektronisk meldinger som ved låssetting ellers.

Dersom det er behov for å flytte fartøyet i forbindelse med landing av fangst, er det ikke krav om å sende melding om havneavgang (DEP). Kravet inntrer først når fartøyet skal forlate kai med intensjon om å starte en tur hvor det skal gjennomføres fiskeriaktivitet.

Dersom det skal foretas flere landinger er det tilstrekkelig å sende melding om havneanløp (POR). Se informasjon om dellandinger under Havneanløp (POR-melding).