Rapportering utenfor norske farvann

Norske fiske- og fangstfartøy som oppholder seg i andre lands soner og utenfor noen stats fiskerijurisdiksjon må i tillegg til å rapportere i henhold til norske krav, oppfylle rapporteringskravene som stilles i den sonen fartøyet oppholder seg.

Rapportering i andre lands soner

Norske fiskerimyndigheter samarbeider med andre land for å etablere harmoniserte krav til hvilken informasjon som skal utveksles og hvilke prinsipp for utveksling av informasjon som skal gjelde mellom flaggstat og kyststat når norske fartøy fisker i andre lands soner. Kravene til rapportering kan imidlertid variere fra sone til sone.

Fra 1. oktober 2015 er norske fartøy ned til 12 meter som driver fiske og fangst i EU-sonen pålagt å rapportere fangst- og aktivitetsdata elektronisk.

Det er inngått internasjonale avtaler om elektronisk rapportering.

Spørsmål om rapporteringskrav i andre lands soner rettes til FMC: telefon 55 23 83 36, e-post: fmc@fiskeridir.no

Rapportering i Skagerrak

Norske fartøy på eller over 12 meter største lengde som driver fiske og fangst utenfor 4 nautiske mil fra grunnlinjene i Skagerrak, avgrenset mot vest av en rett linje gjennom Lindesnes fyr og Hanstholmen fyr og mot sør av en rett linje gjennom Skagen fyr og Tistlarna fyr, er også underlagt kravet til elektronisk rapportering av fangst- og aktivitetsdata.

Rapportering utenfor noens stats fiskerijurisdiksjon

For registering og rapportering ved fiske i farvann utenfor noen stats fiskerijurisdiksjon, herunder også NEAFC, se forskrift om registrering og rapportering ved fiske i farvann utenfor noen stats fiskerijurisdiksjon (lovdata.no)

I tillegg gjelder egne rapporteringskrav fastsatt av regionale fiskeriforvaltningsorganisasjoner.

For fiske i NAFO, se forskrift om regulering av fisket i det nordvestlige Atlanterhav (NAFO-området).

For fiske i CCAMLR-området, se CCAMLR.

Spørsmål om rapporteringskrav ved fiske i farvann utenfor noen stats fiskerijurisdiksjon rettes til norsk FMC: telefon 55 23 83 36, e-post: fmc@fiskeridir.no

Oppdatert: 28.10.2022