Nyheter

Årsrapporten for 2020 er klar

19.03.2021

– I det store og hele har Fiskeridirektoratet utført vårt samfunnsoppdrag på en god måte i 2020. Vi fremmer lønnsom og verdiskapende næringsvirksomhet gjennom bærekraftig og brukerrettet forvaltning av marine ressurser og marint miljø, skriver fiskeridirektør Per Sandberg i årsrapportens innledning.

Skal rydde forlatte blåskjellanlegg i Agder

16.03.2021

Mandag lanserte Fiskeridirektoratet sin handlingsplan mot marin forsøpling. Kartlegging og fjerning av etterlatte blåskjellanlegg er ett av tiltakene i planen, og allerede nå starter direktoratet arbeidet med å få fjernet 15 forlatte anlegg i Agder.

Fiskeridirektoratets handlingsplan mot marin forsøpling

15.03.2021

Fiskeridirektoratet har no vedtatt ein eigen handlingsplan mot marin forsøpling som fiskerinæringa, fritidsfiskarar og havbruksnæringa er kjelde til. I planen er det lista opp ei rekkje tiltak som skal gjennomførast i løpet av planens femårsperiode.

Kravet om utmelding av redskap i Lofoten står

12.03.2021

Den lokale forskriften for fiske i Lofoten krever at fiskerne skal melde inn og ut redskap som står i sjøen. Men dette blir det syndet imot og Fiskeridirektoratet minner derfor om kravet til inn- og utmelding av redskap.

Ei selfangstskute – ingen inspektør

11.03.2021

Kun ei skute har søkt om å få delta i årets selfangst og den har no fått løyve. På grunn av koronapandemien vil Fiskeridirektoratet heller ikkje i år sende inspektør for å overvake selfangsten.

Kontrolloffensiven fortsetter etter påske

11.03.2021

Vinterens kontrolloffensiv i torskefisket fortset i påska og etter påske så lenge torskefisket pågår. Resultata av utvida kontroll i vinter viser at å vere til stades på mottak og på havet har hatt effekt.

Dispensasjonsordning for mobile kongekrabbekjøp

09.03.2021

Fiskeridirektoratet har fastsatt dispensasjonsordning for bruk av mobile kjøpestasjoner ved landing og omsetning av kongekrabbe på steder der det er lang avstand til nærmeste mottaksanlegg. Dispensasjonsordningen gjelder fra 15. mars 2021.