Vi bruker informasjonskapsler

Vi bruker informasjonskapsler på fiskeridir.no for å forstå hvordan besøkende bruker nettsiden, slik at vi kan forbedre tjenestene våre. Du kan hele tiden endre samtykket ditt her.

Eierkonsentrasjon i kystflåten

Nye beregninger for eierkonsentrasjon i kystflåten.

I kvotemeldingen (Meld. St. 7 2023-2024 (regjeringen.no)) vises det til beregninger for eierkonsentrasjon i kystflåten for tall fra 2020. Disse beregningene er nå oppdatert med tall pr. 31.12.2023.

Tabellen nedenfor viser eierskap i siste eierledd, dvs. personnivå. En person kan eie et fartøy «direkte» eller via foretak. Kvotegrunnlag som en person, et selskap eller en sammenslutning har direkte eller indirekte eierandel i, tilordnes personen, selskapet eller sammenslutningen i henhold til faktisk eierandel. Dette betyr at dersom et fartøy er deleid av et industriforetak er det personene bak industriforetaket vi har vurdert eierkonsentrasjonen opp mot.

Fartøygruppe

Art

Maksimums-grense (andel av total gruppekvote)

Antall eiere over maks-grense

Høyeste andel av total gruppe-
kvote

Geografisk tilhørighet

Konvensjonelle kystfiskefartøy, nord

Torsk

1 %

1

1,32 %

Troms

Konvensjonelle kystfiskefartøy, nord

Hyse

1 %

1

1,41 %

Troms

Konvensjonelle kystfiskefartøy, nord

Sei

1 %

1

1,30 %

Troms

Konvensjonelle kystfiskefartøy, sør

Torsk

20 %

0

7,82 %

 

Ringnot uten konsesjon (SUK)

Makrell /

Nordsjøsild

15 %

0

14,08 %

 

Nordsjøsild, kyst

Nordsjøsild

10 %

0

4,04 %

 

NVG-kyst

NVG-sild

5 %

0

2,65 %

 

Kystmakrell, garn/snøre

Makrell

5 %

0

2,52 %

 

Kystmakrell, not

Makrell

5 %

0

2,60 %

 

Seinot, nord

Sei

5 %

0

2,88 %

 

Seinot, sør

Sei

5 %

0

4,30 %

 

Kongekrabbe, lukket gruppe

Kongekrabbe

5 %

0

1,10 %

 

Leppefisk*

Leppefisk

5 %

0

1,32 %

 

*Det er i utgangspunktet ikke oppgitt størrelse på kvotefaktor for deltakeradgang for leppefisk i Fiskeridirektoratets konsesjons- og deltakerregister. Hvert fartøy har imidlertid lik kvote og det er ikke begrensninger på hvor de kan fiske. For å beregne eierkonsentrasjonen for denne fartøygruppen, har vi for enkelhets skyld fastsatt kvotefaktor til 1 for den enkelte deltakeradgang.

Kilder

Fiskeridirektoratets konsesjons- og deltakerregister, Fiskeridirektoratets merkeregister.

Beregningene er utført på basis av den informasjonen som er registrert i disse registrene pr. 31.12.2023.

Beregningsmetode

Eierandel for kvoten tar utgangspunkt i den eierandel en eier har til et fartøy, og fartøyets kvotefaktorer tilegnes eieren relativt til eierandel i fartøyet. De kvotefaktorene som tilegnes den enkelte eier, er kvotefaktorer som er relatert til deltakeradganger som er gyldig tilknyttet et fartøy. Vi ser dette opp mot totalt antall kvotefaktorer i gruppen.

Feilkilder

I beregningene av eierens kvotefaktorer tas det ikke hensyn til deltakeradganger som ikke er gyldig tilknyttet et fartøy på grunn av utskiftningstillatelser osv. Disse deltakeradgangene inngår imidlertid i det totale kvotegrunnlaget i den enkelte gruppe. Dette medfører at vi for noen eiere beregner for lav eierandel. Hvis dette gjelder eiere som kommer tett på eierbegrensningen etter våre beregninger, vil det kunne være flere som i realiteten kommer over maksimumsgrensen enn det vi har beregnet.

Minoritetseiere som utenlandske foretak, utenlandske statsborgere og personer bak utenlandske eierandeler registreres ikke i Fiskeridirektoratets merkeregister. Det samme gjelder for aksjonærer i børsnoterte selskaper der eiersammensetningen skifter fort.

Oppdatert: 14.02.2024