Vi bruker informasjonskapsler

Vi bruker informasjonskapsler på fiskeridir.no for å forstå hvordan besøkende bruker nettsiden, slik at vi kan forbedre tjenestene våre. Du kan hele tiden endre samtykket ditt her.

Kontroll i vinterfisket på land og sjø

Vinterfisket etter torsk er i full gang og det betyr at fiskerikontrollen skjerpes. Fiskeridirektoratets viktigste kontrolloppgave er å se til at kvotene overholdes og at ressursuttaket fra havet blir riktig.

Inspektører i seksjon fiskerikontroll og veiledning er sammen med inspektører i Fiskeridirektoratets Sjøtjeneste ute på oppdrag langs kysten og vil kunne dukke opp på en kai eller et fiskefelt hvor som helst hvor det fangstes og leveres fisk de kommende ukene.

– Vi vil ha spesielt oppmerksomhet på korrekt registrering av fangst på sluttseddel. Vi vil derfor gjerne poengtere at fangster skal holdes adskilt til seddel er skrevet eller til fangsten er satt i produksjon. Men vi vil også ha øynene rettet mot rapportering på havet og til kravet om at redskap blir meldt inn og ut i henhold til regelverket, sier teamleder for hvitfisk, Bjørn Håvard Rønnevik i seksjon fiskerikontroll og veiledning i Fiskeridirektoratet.

Små kvoter – rykter om dumping

I år er kvotene relativt små og da øker også gjerne viljen til å utfordre regelverket. I tillegg kan prisen fiskerne får variere mellom ulik vekt på fisk som leveres til mottakene, som kan være et intensiv til å dumpe småfisk.

– Det vil da være naturlig for oss å følge ekstra nøye med på ryktene vi har hørt om dumping av småfisk, ikke minst sett i lys av at minstemålet er økt til 55 cm for torsk fisket innenfor 4-mila nord for 62° Nord. Dette er et tiltak for å bygge opp bestanden av kysttorsk og vil på sikt komme fiskerinæringen til gode, sier Rønnevik.

God dialog er viktig

Effektiv og rasjonell kontroll med fiskeriene er en kjerneoppgave for Fiskeridirektoratet, og i tillegg er veiledning en av kontrolloppgavene som det legges ekstra vekt på, både i vinterfisket etter torsk og i alle andre fiskerier.

– God dialog og samhandling mellom kontrollmyndighetene og næringsutøverne er til det beste for alle parter, og vil ofte kunne avklare eventuelle uklarheter før de blir regelbrudd. Vi svarer derfor gjerne på spørsmål om regelverket og oppfølging, sier Rønnevik.

Oppdatert: 22.02.2024