Vi bruker informasjonskapsler

Vi bruker informasjonskapsler på fiskeridir.no for å forstå hvordan besøkende bruker nettsiden, slik at vi kan forbedre tjenestene våre. Du kan hele tiden endre samtykket ditt her.

Reaksjoner og sanksjoner ved regelbrudd

En akvakulturtillatelse medfører at innehaveren får en rettighet til å drive med akvakultur i land- eller sjøbaserte anlegg. Det følger også en del lovbestemte plikter og regler ved drift av akvakulturanlegg, og brudd på disse vil medføre rekasjoner.

Akvakulturloven kapittel Vll omhandler hvilke reaksjoner og sanksjoner det er ved brudd på akvakulturloven eller forskrifter som er hjemlet i denne. Reaksjoner ved regelbrudd bestemmes også av reaksjonsforskriften .

Fiskeridirektoratets tilsyn med oppdrettsselskap

Fiskeridirektoratet har ansvar for å føre tilsyn med at regler i akvakulturloven og tilhørende forskrifter blir fulgt. For å få til dette gjennomfører vi årlig en rekke aktiviteter. Revisjoner, dokumentkontroller og rømmingsinspeksjoner er eksempel på disse. Tallene over viser hvilke typer, og hvor mange tilsyn vi gjennomførte i 2017 og 2018.

Akvakulturregelverket er i hovedsak utformet med funksjonelle krav fremfor et mer spesifikt regelverk. Et spesifikt regelverk vil både ha krav til nivåer som skal oppnås, og hvordan disse skal oppnås. Et funksjonelt regelverk vil ha krav til nivåer som skal oppnås, men ikke hvordan disse skal oppnås. Oppdrettsnæringen står dermed friere til å finne løsninger som passer for sin virksomhet, og som samtidig svarer ut regelverkskravene. Løsningene skal dokumenteres i gode internkontrollsystemer. Samlet sett gir dette oppdrettsnæringen et større ansvar.

Vår tilsynsaktivitet går i stor grad ut på å vurdere om virksomhetens systemer,  løsninger og praksis er innenfor rammene av regelverket. Tilsynet rettes mot ledelsen i selskapet som har hovedansvar for at det innføres og utføres internkontroll. Denne måten å drive tilsyn på er derfor ofte tidkrevende å gjennomføre, men bidrar til læring, forbedring og nødvendig endring i virksomhetene.

Tall og analyse: Antall og type tilsyn