Iverksettelse av tiltak for den ansvarliges regning

Dersom det er gitt pålegg til oppdretter og dersom fristen for å innfri pålegget er utløpt, kan Fiskeridirektoratet iverksette tiltak for å rette opp et ulovlig forhold.

Utgiftene som myndighetene da pådrar seg, kan kreves dekket av den ansvarlige (jf. akvakulturloven § 29).

Slike tiltak kan også iverksettes selv om det ikke er gitt pålegg til den ansvarlige, men da er vilkåret at det er nødvendig å iverksette tiltaket straks eller at andre særlige forhold foreligger. Også her kan utgiftene kreves dekket av den ansvarlige.