Administrativ inndragning av utbytte

Fiskeridirektoratet kan helt eller delvis inndra netto utbytte av det som er oppnådd gjennom overtredelsen av regelverket, jf. akvakulturloven § 29a og reaksjonsforskriften §§5 og 6. Det er et vilkår at inndragningen ikke fremstår som klart urimelig.

Foreløpig kan Fiskeridirektoratet kun inndra utbytte som er oppnådd ved biomasseoverskridelser, eller dersom reglene om maksimalt antall fisk på produksjonsenhetsnivå er overskredet.

I reaksjonsforskriften § 6 er det en «oppskrift» på hvordan inndragningsbeløpet skal utregnes. I noen tilfeller vil oppdretter imidlertid mene at hans reelle utgifter og inntekter ikke er i samsvar med den utregningsmåten som fremkommer i forskriften. Dersom oppdretter kan dokumentere reelle variable kostnader, deriblant fôrkostnader og salgspris, så er det disse tallene som skal legges til grunn.

Dersom størrelsen på netto utbytte ikke kan godtgjøres, så er det hjemmel i reaksjonsforskriften § 5 annet ledd til å fastsette beløpet skjønnsmessig.

Saksbehandling ved administrativ inndragning av utbytte

Reaksjoner og sanksjoner ved regelbrudd gis av alle Fiskeridirektoratets regionkontor.