Overtredelsesgebyr

Fiskeridirektoratet kan ilegge foretak overtredelsesgebyr ved overtredelse av loven, jf. akvakulturloven § 30.

Overtredelsesgebyr er en administrativ sanksjon, og er følgelig ikke straff etter norsk rett. Det regnes imidlertid som straff etter Den europeiske menneskerettskonvensjon (EMK).

Adgangen til å ilegge overtredelsesgebyr gir Fiskeridirektoratet en mulighet til å reagere på overtredelser av regelverket på en enklere og raskere måte enn ved anmeldelse til politiet. Bruken av overtredelsesgebyr skal reserveres for de mer alvorlige hendelsene, uten at det er så alvorlig at forholdet bør anmeldes.

I følge Høyesterett og Den europeiske menneskerettsdomstol (EMD) gjelder det et krav om subjektiv skyld ved ileggelse av straff. Siden overtredelsesgebyr er regnet som straff etter EMK, gjelder det et krav om subjektiv skyld også ved ileggelse av overtredelsesgebyr.

Foretaket fritas for ansvar dersom overtredelsen skyldes et hendelig uhell eller force majeure. Med force majeure menes at det har oppstått en omstendighet eller hendelse som er utenfor menneskelig kontroll, og som derfor ikke kunne vært avverget (for eksempel naturkatastrofer og lignende.) Som det følger av forarbeidene til akvakulturloven er kraftige stormer, svikt i underleveranser eller lignende – ikke force majeure. Dette er velkjente risikoer ved oppdrettsvirksomhet og må tas høyde for i planleggingen av driften med nødvendige forebyggende tiltak.

Fiskeridirektoratet vil bare gi overtredelsesgebyr ved overtredelse av de forskriftsbestemmelsene som er nevnt i forskrift om reaksjoner, sanksjoner med mer ved overtredelse av akvakulturloven § 7, se delegasjonsbrev av 17.03.2014 (pdf, 102.3 kB).

Når man skal avgjøre om overtredelsesgebyr skal gis, og utmålingen av gebyret, så har akvakulturloven § 30 annet ledd ni ulike punkter (bokstavene a til i) som det særlig vil bli lagt vekt på i vurderingen. Reaksjonsforskriften § 8 bestemmer at overtredelsesgebyret ikke skal overstige 15 ganger folketrygdens grunnbeløp. Grunnbeløpet (G) per 1. mai 2020 er kr. 101 351. Folketrygdens grunnbeløp justeres årlig i mai.