Overtredelsesgebyr

Fiskeridirektoratet kan ilegge foretak overtredelsesgebyr ved overtredelse av loven, jf. akvakulturloven § 30

Overtredelsesgebyr er en administrativ sanksjon, og er følgelig ikke straff etter norsk rett. Det regnes imidlertid som straff etter Den europeiske menneskerettskonvensjon (EMK).

Adgangen til å ilegge overtredelsesgebyr gir Fiskeridirektoratet en mulighet til å reagere på overtredelser av regelverket på en enklere og raskere måte enn ved anmeldelse til politiet. Bruken av overtredelsesgebyr skal reserveres for de mer alvorlige hendelsene, uten at det er så alvorlig at forholdet bør anmeldes.

Ved ileggelse av en administrativ foretakssanksjon, fremgår det av Forvaltningsloven § 46 at skyldkravet er uaktsomhet med mindre noe annet er bestemt i den enkelte særlov. Etter akvakulturloven § 30 kan overtredelsesgebyr ilegges et foretak selv om ingen enkeltperson har utvist skyld.

Ifølge forarbeidene til forvaltningsloven og praksis fra Den europeiske menneskerettsdomstol (EMD), gjelder et krav om forholdsmessighet ved ileggelse av straff på delvis objektivt grunnlag. Siden overtredelsesgebyr etter akvakulturloven § 30 er regnet som straff etter EMK, og har en delvis objektiv karakter, gjelder det et krav om forholdsmessighet også ved ileggelse av overtredelsesgebyr etter denne bestemmelsen.

Foretaket fritas for ansvar dersom overtredelsen skyldes et hendelig uhell eller force majeure. Med force majeure menes at det har oppstått en omstendighet eller hendelse som er utenfor menneskelig kontroll, og som derfor ikke kunne vært avverget (for eksempel naturkatastrofer og lignende.) Som det følger av forarbeidene til akvakulturloven er kraftige stormer, svikt i underleveranser eller lignende – ikke force majeure. Dette er velkjente risikoer ved oppdrettsvirksomhet og må tas høyde for i planleggingen av driften med nødvendige forebyggende tiltak.

Fiskeridirektoratet vil bare gi overtredelsesgebyr ved overtredelse av de forskriftsbestemmelsene som er nevnt i forskrift om reaksjoner, sanksjoner med mer ved overtredelse av akvakulturloven § 7, se delegasjonsbrev av 17.03.2014.

Når man skal avgjøre om overtredelsesgebyr skal gis, og utmålingen av gebyret, så har akvakulturloven § 30 annet ledd ni ulike punkter (bokstavene a til i) som det særlig vil bli lagt vekt på i vurderingen. Reaksjonsforskriften § 8 bestemmer at overtredelsesgebyret ikke skal overstige 15 ganger folketrygdens grunnbeløp. Grunnbeløpet (G) per 1. mai 2022 er kr. 111 477. Folketrygdens grunnbeløp justeres årlig i mai.