Overtredelsesgebyr

Fiskeridirektoratet kan ilegge foretak overtredelsesgebyr ved overtredelse av loven, jf. akvakulturloven § 30.

Overtredelsesgebyr er ikke å regne som straff, men er et gebyr som gir Fiskeridirektoratet en mulighet til å reagere på overtredelser av regelverket på en enklere og raskere måte enn ved anmeldelse til politiet. Bruken av overtredelsesgebyr skal reserveres for de mer alvorlige hendelsene.

Det er ikke et krav at det er utvist skyld for at overtredelsesgebyr kan ilegges. Foretaket er ansvarlig for alle lovovertredelser, med mindre overtredelsen skyldes et hendelig uhell eller force majeure. Med force majeure menes at det har oppstått en omstendighet eller hendelse som er utenfor menneskelig kontroll, og som derfor ikke kunne vært avverget (for eksempel naturkatastrofer og lignende.)

Fiskeridirektoratet vil bare gi overtredelsesgebyr ved overtredelse av de forskriftsbestemmelsene som er nevnt i reaksjonsforskriften § 7, se delegasjonsbrev av 17.03.2014 (http://www.fiskeridir.no/akvakultur/regelverk).

Når man skal avgjøre om overtredelsesgebyr skal gis, og i så fall hvordan det skal utmåles, så har akvakulturloven § 30 annet ledd ni ulike punkter (bokstavene a til i) som det særlig vil bli lagt vekt på i vurderingen. Reaksjonsforskriften § 8 bestemmer at overtredelsesgebyret ikke skal overstige 15 ganger folketrygdens grunnbeløp, per i dag vil det være kr 1 325 550. Folketrygdens grunnbeløp justeres årlig i mai.

Oppdatert: 14.05.2019