Pålegg om tiltak

Fiskeridirektoratet kan gi pålegg om at et lovstridig forhold skal rettes opp (jf. akvakulturloven § 27). Det vil ofte bli satt en frist for gjennomføring av tiltaket, som regel i samråd med oppdretter.