Forbud mot å etterlate redskap

I Norge er det forbudt å kaste, eller unødvendig etterlate redskap, fortøyninger og andre gjenstander i sjøen eller på bunnen.

Dette gjelder når man kan skade marint liv, hemme gjennomføring av høsting, skade høstingsredskaper eller sette fartøy i fare.

Det er næringsaktørene, og alle andre som bruker havet, sitt ansvar å røkte redskapene og gjøre det som er nødvendig for å unngå at slike situasjoner oppstår. Man har plikt til å rydde etter seg eller fjerne gjenstandene.

Fiskeridirektoratet kan gi pålegg om rydding eller fjerning. Fiskeridirektoratet kan videre gjennomføre nødvendige tiltak for den ansvarlige sin regning og risiko. Utgifter ved slike tiltak er tvangsgrunnlag for utlegg. Dette gjelder ikke for uheldige tap gjennom fiske.

Konsekvenser

Fiskeredskap som mistes og blir stående igjen på havbunnen bidrar til forsøpling og kan fortsette å fiske i lang tid. Dette resulterer i en skjult dødelighet av fisk og skalldyr og kalles for spøkelsesfiske .

Tapte og etterlate redskap uten oppgitt posisjon som ligger på bunnen, utgjør også en fare for at nye redskap hektes, og kan dermed også gå tapt.

Det antas at det mistes mye fiskeredskap i kystnære områder, som ikke dekkes av Fiskeridirektoratets årlige opprydningstokt. Denne forsøplingen stammer både fra yrkesfiske og fritidsfiske.

Om arbeidet

Fiskeridirektoratet har siden tidlig på 1980-tallet drevet opprensking av tapte fiskeredskap på årlige tokt. Fokuset har vært på å rydde i de viktigste fiskefeltene langs norskekysten.

Siden starten for opprenskingsarbeidet på 1980-tallet er det tatt over 1000 tonn ulike redskaper, herav 22 000 garn med over 600 kilometers lengde.

Fiskeridirektoratet er også i gang med et pilotprosjekt på opprydning i kystnæreområder.

Foreløpig har det blitt testet ulike former for sokning og ROV - undervannsfarkoster som kan styres fra overflaten etter primært teiner hummer og krabbefiske.

Prosjektet skal videreføres til andre fiskerier og med bruk av nye teknikker for oppsporing av posisjon på tapte fiskeredskaper.

Hva kan man selv gjøre?

Tips oss om du har funnet etterlatte redskaper.

Meld fra om tapte fiskeredskap.