Auksjon juni 2018

Nærings- og fiskeridepartementet har bestemt at det i 2018 skal tildeles nye tillatelser til akvakultur av matfisk av laks, ørret og regnbueørret, og at tillatelsene skal tildeles gjennom en auksjon. Tildelingen er en del av kapasitetsveksten,  som er vedtatt som følge av etableringen av «trafikklyssystemet » for laksetillatelser.

Auksjonene av akvakulturtillatelser er nå ferdige

Auksjonen ble gjennomført fra 18. til 20. juni. Det er i alt solgt 14 945 tonn ny kapasitet gjennom auksjonen, som tilsvarer om lag 97 prosent av alt som var til salgs. Det gjenstår 414 tonn MTB fordelt på flere produksjonsområder.

Det er 14 ulike selskap som har kjøpt vekst. De har samlet sett kjøpt vekst for i alt 2,9 milliarder kroner.

Det er en variert struktur på selskapene som har vunnet, og små og mellomstore oppdrettsselskap har fått tilslag på nær 40 prosent av veksten – relativt sett en økning av deres andel av total kapasitet.

Selskapene som har vunnet tillatelseskapasitet, og til hvilken pris:

Produksjonsområde

Budgiver

Antall tonn

Pris per tonn

1: Svenskegrensen til Jæren

EIDE FJORDBRUK AS

100

132 000

MARINE HARVEST NORWAY AS

493

132 000

7: Nord-Trøndelag med Bindal

EMILSEN FISK AS

400

226 000

NORSK HAVBRUKSSENTER OPPDRETT AS

265

226 000

MIDT NORSK HAVBRUK AS

600

210 000

MIDT NORSK HAVBRUK AS

180

208 000

SALMAR FARMING AS

183

210 000

SALMAR FARMING AS

260

208 000

8: Helgeland til Bodø

LOVUNDLAKS AS

1 850

252 000

 

EDELFARM AS

604

247 000

9: Vestfjorden og Vesterålen

BALLANGEN SJØFARM AS

200

232 000

BALLANGEN SJØFARM AS

50

227 000

CERMAQ NORWAY AS

2 000

232 000

CERMAQ NORWAY AS

30

227 000

EIDSFJORD SJØFARM AS

200

232 000

LOFOTEN SJØPRODUKTER AS

53

232 000

LOFOTEN SJØPRODUKTER AS

20

227 000

LOFOTEN SJØPRODUKTER AS

32

233 000

10: Andøya til Senja

EIDSFJORD SJØFARM AS

517

164 000

EIDSFJORD SJØFARM AS

400

166 000

MARINE HARVEST NORWAY AS

806

164 000

MARINE HARVEST NORWAY AS

170

166 000

MARINE HARVEST NORWAY AS

12

164 000

SALMAR FARMING AS

333

164 000

STINGRAY MARINE SOLUTIONS AS

25

164 000

11: Kvaløya til Loppa

EIDSFJORD SJØFARM AS

357

163 000

MARINE HARVEST NORWAY AS

566

163 000

MARINE HARVEST NORWAY AS

4

161 000

NRS FINNMARK AS

300

163 000

SALMAR FARMING AS

333

163 000

SALMAR FARMING AS

10

161 000

12: Vest-Finnmark

CERMAQ NORWAY AS

1 200

166 000

MARINE HARVEST NORWAY AS

832

166 000

MARINE HARVEST NORWAY AS

30

165 000

MARINE HARVEST NORWAY AS

17

163 000

NRS FINNMARK AS

400

166 000

NRS FINNMARK AS

100

165 000

SALMAR FARMING AS

333

166 000

SALMAR FARMING AS

47

163 000

13: Øst-Finnmark

SALMAR FARMING AS

316

158 000

 

SALMAR FARMING AS

317

149 000

Nærings- og fiskeridepartementet har besluttet at følgende mengde tillatelseskapasitet vil være til salgs i auksjonen:

Tillatelseskapasitet til auksjonsdeling

Produksjonsområde

Tilgjengelig kapasitet

1: Svenskegrensen til Jæren

609

7: Nord-Trøndelag med Bindal

2 033

8: Helgeland til Bodø

2 654

9: Vestfjorden og Vesterålen

2 585

10: Andøya til Senja

2 303

11: Kvaløya til Loppa

1 572

12: Vest-Finnmark

2 970

13: Øst-Finnmark

633

Totalt

15 359

Registrering uten bankgaranti

Fristen for å registrere seg som budgiver går ut 23.59 mandag 4. juni, men det er nå mulig å registrere seg uten å laste opp bankgaranti. Bankgarantien må imidlertid være sendt Fiskeridirektoratet på innen 8. juni 2018 klokken 23.59. Den originale bankgarantien må være sendt rekommandert fra banken eller utsteder senest 11. juni. Vi viser forøvrig til endringene i auksjonsforskriften fra 1. juni.

Endringer av auksjonsforskriften

Nærings- og fiskeridepartementet har forlenget fristen for bankgaranti.

Kongen i statsråd har i dag vedtatt at fristen for klage på vedtak om avvist registrering skal være 5 virkedager. For øvrig gjelder forvaltningslovens regler.

Utlysning

Nærings- og fiskeridepartementet lyser med dette ut nye tillatelser til akvakultur med matfisk av laks, ørret og regnbueørret, jf. § 4 i forskrift om tildeling av nye tillatelser til akvakultur med matfisk i sjø av laks, ørret og regnbueørret i 2018.

De nye tillatelsene vil tildeles i produksjonsområdene 1 og 7-13, jf. forskrift 16. januar 2017 nr. 61 om produksjonsområder for akvakultur av matfisk i sjø av laks, ørret og regnbueørret (produksjonsområdeforskriften). Geografisk avgrensning for hvert produksjonsområde er listet opp i produksjonsområdeforskriftens vedlegg.

Tildeling av tilsagn om tillatelse gir rett til å søke om klarering av lokalitet innenfor det produksjonsområdet tilsagnet om tillatelse gjelder. Et tilsagn om tillatelse gir imidlertid ingen rett til å få klarert nye lokaliteter eller få økt kapasitet på eksisterende lokaliteter. Dette må i tilfelle omsøkes på ordinært vis.

Tillatelsene vil tildeles gjennom en simultan klokkeauksjon som starter 18. juni 2018. Antallet tilsagn om tillatelser og størrelsen på disse bestemmes gjennom auksjonen. Antall tonn produksjonskapasitet som tildeles i hvert produksjonsområde vil offentliggjøres på Fiskeridirektoratets nettsider forut for auksjonen. Bud som avgis i auksjonen er bindende.

For å delta i auksjonen må budgivere registrere seg på forhånd på fastsatt skjema. Nærmere tidspunkt for auksjonen og nettside vil bli annonsert til godkjente budgivere ved oppgitt kontaktperson.

Nærmere om registrering (§§ 9 og 10 i tildelingsforskriften)

Registreringen gjennomføres på Fiskeridirektoratets nettsider og skal være gjennomført før 4. juni 2018 kl. 23:59. Det er kun mulig å registrere seg til auksjonen gjennom Fiskeridirektoratets nettløsning.

Bare fysiske personer eller selskaper hjemmehørende i EØS eller Sveits kan registrere seg til auksjonen. For å bli registrert må følgende vilkår tilfredsstilles:

a)     fylle ut og sende inn fastsatt registreringsskjema, inkludert aksept av auksjonsreglementet mv.,

b)     stille bankgaranti,

c)     tilfredsstille krav til finansiell situasjon i henhold til § 12 og avgi egenerklæring om dette.

Det kan ikke registreres flere selskap tilhørende samme konsern, jf. regnskapsloven § 1-3. Foretak skal opplyse om tilknyttede selskap, jf. regnskapsloven § 1-4.

For å delta i auksjonen må budgiver stille en ubetinget og ugjenkallelig bankgaranti på NOK 2 millioner. Det fastsatte bankgarantiskjemaet skal benyttes. Bankgarantien må være utstedt av en bank- eller finansieringsinstitusjon hjemmehørende i EØS-området, og skal være underskrevet av bank/finansieringsinstitusjonen. Garantien må være gyldig til og med 15. oktober 2018.

Budgiver skal laste opp en elektronisk kopi av garantien i Fiskeridirektoratets registreringsløsning. Banken eller finansieringsinstitusjonen skal sende originalen med rekommandert brev til:

Fiskeridirektoratet
Pb. 185 Sentrum
5804 Bergen

Sendingen merkes med "Auksjon 2018".

En budgiver må avgi egenerklæring om egen finansiell situasjon. Erklæringen avgis gjennom Fiskeridirektoratets registreringsløsning.

Annen informasjon

Foruten tildelingsforskriften vil det fastsettes detaljerte regler for auksjonen. Disse reglene ligger her på fiskeridir.no. Ny informasjon om auksjonen offentliggjøres fortløpende.

Nærings- og fiskeridepartementet viser ellers til Finansdepartementets varsel om at regjeringen vil utrede og eventuelt foreslå en grunnrente for havbruk. Mer informasjon om dette er tilgjengelig på Finansdepartementets nettsider .

Om utbud, registrering, prøveauksjon, auksjonen og bankgaranti

18. mai 2018 fastsatte Nærings- og fiskeridepartementet forskrift om tildeling av nye tillatelser til akvakultur med matfisk i sjø av laks, ørret og regnbueørret i 2018 (Lovdata) .

Gjennom forskriften er det bestemt at det skal selges produksjonskapasitet i produksjonsområdene 1 og 7-13. Hvor mye produksjonskapasitet som blir tilbudt i auksjonen, vil bli annonsert på et tidspunkt nærmere auksjonen.

De som ønsker å by i auksjonen må registrere seg som budgiver hos Fiskeridirektoratet og stille bankgaranti på 2 000 000 - to millioner - norske kroner, jamfør forslagets § 9, § 10, § 11 og § 12. Mer informasjon om registreringen, registreringsfrist og skjema, legger vi ut på fiskeridir.no nærmere auksjonen.

Vi kan allerede nå opplyse om at registreringen vil foregå elektronisk på fiskeridir.no. Bankgarantien skal lastes opp elektronisk som kopi og originalen må være sendt rekommandert til Fiskeridirektoratet senest 4. juni 2018. Vi viser til forskriftens §§ 10 og 11 om dette.

Fiskeridirektoratet vil kontrollere de innsendte opplysningene før budgiver kan godkjennes, jamfør forslagets § 10 tredje ledd. Vi har fått hjemmel til å avvise registreringer som er levert eller sendt inn for sent, eller som inneholder vesentlige feil eller mangler, jamfør § 10 sjette ledd.

Tid og dato for auksjonen er satt til klokken 10:0018. juni 2018.

Vi vil arrangere en prøveauksjon for registrerte budgivere 14. juni 2018. Nærmere informasjon om auksjonen og prøveauksjonen blir annonsert på denne nettsiden, og vil dessuten bli sendt elektronisk eller via telefon til registrerte budgivere.

Man finner mer informasjon om hvordan selve budgivningen vil foregå i kapittel 4 og 5 i forskriftsforslaget. Fastsettelsen av forskriften innebærer ingen større endringer i forhold til det som fremkommer der.

Fiskeridirektoratet vil løpende oppdatere denne auksjonssiden med informasjon om auksjonen.