Spørsmål og svar om auksjon

OPPDATERT: 08.06.2018 - 06:20 - Lagt til spørsmål 16.

Spørsmål og svar – tildeling av nye tillatelser til akvakultur med laks, ørret og regnbueørret i 2018.

 1. Må utenlandske datterselskap registreres når man fyller ut registreringsskjema?

  Alle mor-, søster- og datterselskap og tilknyttede selskaper må oppgis i registreringsskjemaet, også utenlandske. Fiskeridirektoratet har nå endret registreringsskjemaet slik at dersom budgiver har mer enn 15 konserntilknytninger, og/eller 15 tilknyttede selskap, så kan budgiver laste opp disse på en liste fremfor å legge inn én og én tilknytning. Dersom budgiver har både konserntilknytninger og andre tilknytninger må det lastes opp en liste for hver type tilknytninger.

 2. Hvor mange bruker-ID-er vil den enkelte budgiver kunne få utdelt?

  Det tilbys inntil 3 brukerkontoer for hver registrerte budgiver. Disse brukerkontoene vil være tilknyttet en person, og det er derfor nødvendig å oppgi kontaktperson for hver person som skal tildeles brukerkonto for budgiver. Alle kontoene kan være innlogget samtidig. Det anbefales imidlertid at det ikke legges inn bud samtidig med ulike kontoer. Merk at kun én person/datamaskin kan være pålogget auksjonssystemet per brukerkonto.

 3. Hvis man vinner kvantum under 100 tonn må dette tilknyttes en eksisterende tillatelse. Kan dette tilknyttes f.eks. grønne tillatelser (i motsetning til tillatelser uten slike vilkår)? Hva skjer da?
  Ja, den kan knyttes til en grønn tillatelse. Det følger av tildelingsforskriften § 5 siste ledd at tillatelsene fusjoneres slik at det blir en enkelt tillatelse. De grønne vilkårene vil derfor gjelde for tillatelsen i sin helhet.
 4. Hvordan fungerer det i praksis at personer som ikke har signeringsfullmakt for selskapet gis fullmakt til å levere bud pva. selskapet?

  I registreringsskjemaet skal det lastes opp en firmaattest hvor det må fremgå hvem som kan binde selskapet økonomisk og juridisk. Denne eller disse personene gir, ved å signere akseptskjemaet, også fullmakt til at kontaktpersonene som også oppgis i registreringsskjemaet, kan opptre på vegne av selskapet.

 5. Kan et selskap opptre som budgiver pva. flere selskap (for eksempel at flere selskap har opprettet et selskap med det formål å delta i auksjonen)?

  Det følger av det detaljerte regelverket art. 12 at: "Enhver form for direkte eller indirekte samarbeid eller samordnet opptreden mellom budgivere eller deres interessenter som virker eller er ment å virke konkurransebegrensende, er forbudt." "En budgiver" vil her være selskapet som er opprettet for å delta i auksjonen, og "deres interessenter" vil her være eierne av selskapet. Departementet ser at det kan være flere formål som vil kunne begrunne opprettelsen av et slikt selskap for å delta i auksjonen, men et slikt samarbeid vil uansett i nesten alle tilfeller være ment å være eller virke konkurransebegrensende - og vil i så tilfelle være i strid med Art. 12 i det detaljerte regelverket.

  Vi legger til at tildelingsforskriften § 10 annet ledd bestemmer at kun et selskap i et konsern kan registreres til auksjonen. Hvilket selskap i konsernet som ev. skal delta er opp til konsernet.

 6. Kan en person by på vegne av flere registrerte budgivere?

  Nei. Dette er en innretning som etter sin art vil virke konkurransebegrensende og er forbudt etter art. 12.

 7. Tilsier prisøkningsregelen at prisene i et produksjonsområde vil øke også det ikke er overskuddsetterspørsel i et produksjonsområde (dvs. etterspørsel i intervallet 0-100 %)?

  Det fremgår av det detaljerte regelverket art 6. bokstav d. at "Hvis etterspørselen er mellom 0 % og 120 % av tilgjengelig kapasitet, øker prisene i dette produksjonsområdet med omtrent 2 %". Departementet vil presisere at det i utgangspunktet ikke er slik at prisene vil økes dersom det ikke foreligger overskuddsetterspørsel i et produksjonsområde. Hovedregelen vil praktiseres slik den beskrives i "Description of auction format for allocation of aquaculture licenses in Norway – bidder perspective" som følger vedlagt Nærings- og fiskeridepartementets høringsnotat om auksjonstildelingen.

 8. Vil auksjonarius ha kjennskap til hva budgivere foretar seg i programvaren?

  Departementet gjør oppmerksom på at auksjonsprogramvaren av sikkerhets- og kontrollhensyn vil logge alle inntastinger og trykk som utføres i programvaren. Departementet presiserer at bud anses som bindende avgitt på det tidspunktet budet er registrert inn i auksjonssystemet, at inngitte bud i en budrunde kan endres frem til den aktuelle budrunden avsluttes, og at når budrunden avsluttes vil innsendte bud være den sist lagrede versjonen i det elektroniske auksjonssystemet, i henhold til art. 10 i det detaljerte regelverket.

 9. I det tilfellet det viser seg å gjenstå produksjonskapasitet, hva skjer da?

  Når auksjonen konkluderes kan det vise seg at det gjenstår "restkapasitet", dvs. at ikke alt kvantum er solgt. I dette tilfellet kan departementet velge å gjennomføre en ny auksjon rett etter at den første auksjonen er fullført, eller kapasiteten kan f.eks. spares til neste tildelingsrunde.

 10. Gis det tilgang på en manual som forklarer auksjonsprogramvaren?

  Registrerte budgivere vil kort tid etter registreringsfristen få oversendt en manual som gir en inngående forklaring av auksjonsprogramvaren.

 11. Får man bekreftelse på innsendt skjema? Kvittering på e-post?

  Etter å ha sendt inn skjemaet kommer man til en side hvor man kan laste ned en pdf av registeringen, og hvilken e-postadresse man ønsker bekreftelsen sendt til. Man får på denne siden ikke åpnet vedlegg, så disse må kontrolleres før skjemaet sendes inn.

 12. Dersom man ønsker å kjøpe kapasitet i områder man ikke er etablert i fra før, hvor lang tid har man da på seg før tillatelsen evt. trekkes tilbake?

  I slike tilfeller gjelder de alminnelige reglene om tilbaketrekking, jamfør laksetildelingsforskriften § 38, jamfør akvakulturloven § 9.

 13. Kan en bank eller finansieringsinstitusjon benytte egne brevmaler ved utstedelse av bankgaranti?

  Det følger av tildelingsforskriften §11 annet ledd at det fastsatte skjemaet skal benyttes. Departementet vil godta at en bank eller finansieringsinstitusjon kan benytte egne brevmaler mv., så fremt teksten i garantien ikke endres.

 14. Vil dere publisere en offentlig liste over registrerte deltagere i auksjonen?

  Det vil ikke publiseres en offentlig liste over registrerte deltakere i auksjonen forut for eller mens auksjonen pågår. Videre vil det heller ikke gis informasjon om antallet fysiske og/eller juridiske personer som har registrert seg som budgivere. Det er ikke tatt stilling til i hvilken grad det vil gis slik informasjon etter at auksjonen er gjennomført.

 15. I det detaljerte regelverket art. 11 om budgivning per telefon, står det at "Dersom budrunden var avsluttet vil det ikke bli gitt anledning til å legge inn justerte bud". Hvis jeg for eksempel ved en feil oppgir at jeg vil legge inn bud på 400 tonn (men skulle ha lagt inn bud på 450 tonn) i POx, og oppdager dette når budene leses tilbake for bekreftelse. Kan jeg endre budet da, selv om budrunden er avsluttet?
  Dersom telefonsamtalen er startet og kontakt opprettet med auksjonsteamet før budrunden avsluttet, kan det tillates budgivning pr telefon dersom det foreligger et ekstraordinært tilfelle, jf. art. 11 i det detaljerte regelverket.
  Det følger av samme artikkel at det ikke er anledning til å legge inn justerte bud dersom budrunden er avsluttet. Departementet ser at dette gir rom for noe tolkning, og vi vil derfor i denne sammenheng presisere at:

  - I den grad budene skulle bryte med regelverket, vil auksjonsteamet opplyse om dette og det vil gitt anledning til å "rette dette" der og da, men det vil ikke gis noen lengre betenkningstid.
  - Når budene er avsagt (og budene er i tråd med regelverket) leser auksjonsteamet opp budene som er gitt og hvilken forpliktelse i form av vederlag som budgiver binder seg til ved å legge inn bud.
  - Om budgiver ønsker å korrigere et eller flere bud, vil det bli gitt anledning til dette, men det det vil ikke gis noen lengre betenkningstid.
  - I det budgiver har bekreftet budene, er det ikke mulig å justere disse dersom budrunden er avsluttet, jf. art. 11 femte ledd sjette strekpunkt.

 16. Som Nærings- og fiskeridepartementet forutsettes kjent med har flere havbruksselskaper krysseierskap, og som en følge av dette vil samme person i flere tilfeller være styremedlem og/eller ansatt i flere havbruksselskaper som vurderer deltakelse i den forstående auksjon av akvakulturtillatelser. Deltakelse i auksjonen vil i de fleste tilfeller medføre forpliktelser for selskapet som fordrer forutgående styregodkjennelse. Samtidig må selskapene sikre at det ikke forekommer ulovlig samarbeid, jf. det detaljerte auksjonsregelverket Art. 12. Slik vi forstår regelverket er dette ikke til hinder for at styremedlemmer som også er styremedlem og/eller ansatt i et annet havbruksselskap deltar i styremøter for å gi nødvendige fullmakter til å delta i auksjonen. Det forutsettes da at vedkommende kun gir fullmakt til det øvrige styre og administrasjonen til å delta og å utforme bud, slik at styremedlemmet ikke har annen informasjon enn at selskapet kan delta. En annen forståelse av regelverket vil kunne medføre at styret ikke kan beslutte tildeling av fullmakter, og at selskaper dermed vil være avskåret fra å delta i auksjonen, hvilket igjen ville svekke konkurransen. Vi ber med dette om bekreftelse fra departementet på at en slik ordinær styrebehandling vil være i tråd med regelverket for deltakelse i auksjonen.

  Departementet er enig i at art. 12 i det detaljerte regelverket ikke er til hinder for at et styremedlem og/eller ansatt i et annet havbruksselskap deltar i styremøter for å gi nødvendige fullmakter til å delta i auksjonen, slik det her beskrives.