Anbefaling av områder for havbruk til havs

Fiskeridirektoratet har på bakgrunn av bestilling fra Nærings- og fiskeridepartementet utarbeidet en rapport med anbefaling av tre områder for havbruk til havs.

Fiskeridirektoratet anbefaler at følgende tre områder gjøres til gjenstand for offentlig overordnet konsekvensvurdering med formål om tilrettelegging for havbruk til havs:

  • Område 2 Norskerenna sør
  • Område 11 Frøyabanken Nord
  • Område 5 Trænabanken

Havbruk til havs i kart

Område 2 Norskerenna Sør og område 5 Trænabanken har i denne anbefalingen fått en litt annen avgrensning enn i Områderapporten fra 2019.

Rapport: Anbefaling av tre områder for havbruk til havs

Høring av områder utenfor Helgelandskysten

I brev 11. februar 2022 ba vi om innspill til to områder utenfor Helgelandskysten. Fristen for å komme med innspill var 6. mars 2022.

Havbruk til havs – nye områder til uttale (pdf, 331.5 kB)

Områdene Fiskeridirektoratet har bedt om innspill til er:

  • 1 Sklinnabanken
  • 5 Trænabanken

Følgende innspill er mottatt til de to områdene utenfor Helgelandskysten:

Fiskebåt (pdf, 550.1 kB)

Vedlegg til innspill fra Fiskebåt (pdf, 2.4 MB)

Forsvarsbygg (pdf, 266.2 kB)

Havbruksnettverk Helegland (pdf, 159.6 kB)

Indre Helgeland regionråd (pdf, 845.7 kB)

Kystverket (pdf, 2.1 MB)

Mattilsynet (pdf, 1.2 MB)

Vedlegg til innspill fra Mattilsynet (pdf, 619.2 kB)

Miljødirektoratet (pdf, 267.1 kB)

Nordland fylkeskommune (pdf, 615.6 kB)

Norges Fiskarlag (pdf, 1.2 MB)

Norges Kystfiskarlag (pdf, 804.1 kB)

Norsk Industri (pdf, 650.3 kB)

Nova Sea (pdf, 1.7 MB)

Oljedirektoratet (pdf, 589.4 kB)

Pelagisk forening (pdf, 1.0 MB)

Utror og Lovundlaks (pdf, 1.3 MB)

Viewpoint Seafarm (pdf, 209.1 kB)

Høring av tre aktuelle områder

Fiskeridirektoratet har tidligere bedt om innspill til tre aktuelle områder.

Havbruk til havs - tre områder til uttale (pdf, 627.1 kB)

Områdene Fiskeridirektoratet ba om innspill til da var:

  • 2 Norskerenna Sør
  • 11 Frøyabanken Nord/10 Frøyabanken Sør og
  • 7 Tromsøyflaket

Følgende innspill er mottatt til disse tre områdene:

Forsvarsbygg (pdf, 119.3 kB)

Havbruksnettverk Helgeland (pdf, 193.5 kB)

Kystverket (pdf, 12.9 MB)

Lovundlaks AS og Utror SUS (pdf, 1.1 MB)

Mattilsynet (pdf, 589.8 kB)

Miljødirektoratet (pdf, 583.2 kB)

Nordland fylkeskommune (pdf, 195.1 kB)

Norges Fiskarlag (pdf, 251.3 kB)

Norges kystfiskarlag (pdf, 1.1 MB)

Norsk Industri og Stiim Aqua Cluster (pdf, 255.1 kB)

Norway Royal Salmon ASA (pdf, 129.2 kB)

Oljedirektoratet (pdf, 2.2 MB)

Sjømat Norge (pdf, 61.8 kB)

Sjømatbedriftene (pdf, 185.2 kB)

Sparebank1 Helgeland (pdf, 111.3 kB)

Vest-Finnmark kystfiskarlag (pdf, 43.6 kB)

Viewpoint Seafarm AS og Nova Sea AS (pdf, 207.3 kB)

Viewpoint Seafarm AS (pdf, 213.9 kB)

Bakgrunn for valg

Fiskeridirektoratet har gått gjennom Områderapporten fra 2019 og foretatt en oppdatering av analysene rapporten baserer seg på. Fiskeridirektoratet har også fått to utfyllende rapporter fra Havforskningsinstituttet som gjelder påvirkning av lus fra noen av havbruk til havs-områdene inn mot produksjonsområdene.

Rapport: Utfyllende kunnskapsgrunnlag for utvelgelse av havområder, 2021 (pdf, 365.7 kB)

Rapport: Smittespredning til og fra HTH-områdene 1 og 5, 2022 (pdf, 868.5 kB)

Etter den nye gjennomgangen og utfyllende kunnskapsgrunnlag fra Havforskningsinstituttet valgte direktoratet ut de tre mest aktuelle områdene for videre utredning og mulig tilretteleggelse for havbruk til havs. Fiskeridirektoratet sendte de tre områdene og rapporten til aktuelle myndigheter og organisasjoner i november 2021 og ba om innspill.

Gjennomgangen av innspillene etter den første høringen viser at flere etterspør tilrettelegging av områder utenfor Helgelandskysten. Samtidig er det ingen innspill som antyder interesse i å etablere havbruk til havs innenfor område 7 Tromsøyflaket. På bakgrunn av innspillene som kom til det første forslaget til områder, samt den gjennomgangen som er gjort i Områderapporten og den oppdaterte GIS-analysen i 2021 har Fiskeridirektoratet bedt om innspill til to aktuelle områder langs Helgelandskysten. Invitasjonen er oversendt utvalgte myndigheter og organisasjoner, samt aktører som gjennom innspill tidligere har vist interesse i utvelgelsesprosessen.

Fiskeridirektoratet gjennomgår innspillene fra begge innspillsrundene. Direktoratet vil etter dette sende en anbefaling til Nærings- og fiskeridepartementet om hvilke tre områder som først bør tilrettelegges for havbruk til havs.

I forslaget til etablering av et tillatelsesregime for havbruk til havs (regjeringen.no), som Nærings- og fiskeridepartementet har sendt på høring, er det Kongen i statsråd som skal avgjøre hvilke områder som til slutt skal tilrettelegges.

Konsekvensvurdering

Det følger av bestillingen fra Nærings- og fiskeridepartementet at Fiskeridirektoratet skal utarbeide program for offentlig overordnet konsekvensvurdering for hvert av områdene som besluttes tilrettelagt.

Ettersom programmene må være tilpasset hvilke områder som skal utredes, kan ikke programmene ferdigstilles før departementets beslutning. Departementet vil også beslutte når og hvordan offentlig overordnet konsekvensvurdering av områdene gjennomføres.

Flere av innspillene til Områderapporten og til tre konkrete områdene gjelder tema som må utredes nærmere i konsekvensvurderingen.

Fiskeridirektoratet vil vurdere alle disse innspillene ved utarbeidelse av program for offentlig styrt konsekvensvurdering, og programmene vil bli lagt ut for offentlig høring.

Det vil også være en del utredningstema som er knyttet til det konkrete prosjektet, hvor utfallet av vurderingen for eksempel kan avhenge av den konkrete anleggsteknologien som velges. Slike vurderinger vil i henhold til høringsnotatet om etablering av et tillatelsesregime for havbruk til havs foretas gjennom en prosjektspesifikk konsekvensvurdering.

Oppdatert: 18.01.2022